Client first.
Aktuality

Změna osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

20.10.2015

Vláda na svém zasedání dne 5. října 2015 rozhodla o tom, že by mělo být novelizováno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

čtěte více

Úraz při cestě do závodní jídelny

13.10.2015

Dle zákoníku práce se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

čtěte více

Paušální náhrada hotových výdajů

06.10.2015

Ve Sbírce zákonů byla nově publikována vyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů v civilním a exekučním řízení. Vyhláška nabyla účinnosti dne 06.10.2015.

čtěte více

Zánik služebnosti

29.09.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 22 Cdo 3732/2014) vyjádřil k otázce zrušení služebnosti pro změnu poměrů vyvolanou vlastníkem služebného pozemku.

čtěte více

Technické normy ve stavebnictví

22.09.2015

Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platí, že pokud stavební zákon nebo právní předpisy, které provádějí stavební zákon, odkazují na technické normy ČSN / ČSN EN (tzv. technické normy ve stavebnictví), musí být tyto technické normy bezplatně veřejně přístupné. Ve svém nedávném rozsudku to potvrdil i Nejvyšší správní soud (rozsudek č.j. 1 As 162/2014-63 ze dne 28.05.2015).

čtěte více

Odměna z dohody o pracovní činnosti

15.09.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí ze dne 14.05.2015, sp. zn. 21 Cdo 918/2014, vyjádřil k otázce absence sjednání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti.

čtěte více

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

08.09.2015

Parlament České republiky přistoupil k definitivnímu zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

01.09.2015

Vláda České republiky přijala novelu nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

čtěte více

Zastavení exekuce pro nemajetnost povinného a náklady exekuce

25.08.2015

Podle ust. § 89 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, platí, že pokud se exekuce zastavuje pro nemajetnost povinného, hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný, tj. věřitel. Výše paušální náhrady nákladů exekuce je ze zákona stanovena na částku 3.500,- Kč.

čtěte více

Nový státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy zaměstnanců

18.08.2015

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zavádějící možnost státu přispět zaměstnavatelům nacházejícím se v těžkém období na mzdy zaměstnanců, aby zaměstnanci nemuseli být propuštěni. Novela zákona o zaměstnanosti nabude účinnosti dne 01.10.2015.

čtěte více