Client first.
Aktuality

Vysílání pracovníků v rámci EU

21.03.2017

Dne 08.03.2017 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o inspekci práce. K přijetí novely je zapotřebí již jen podpisu prezidenta.

čtěte více

Novela autorského zákona

14.03.2017

Senát minulý týden schválil velkou novelu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Popudem pro vydání novely byla zejména evropská směrnice č. 2014/26/EU. K vydání novely nyní již chybí pouze podpis prezidenta.

čtěte více

Způsob určení rozhodce v rozhodčí doložce

07.03.2017

Nejvyšší soud ČR se v nedávné době zabýval otázkou způsobu sjednání rozhodce v rozhodčí doložce (usnesení NS ČR ze dne 08.11.2016, sp. zn. 23 Cdo 1098/2016).

čtěte více

Druhá fáze EET

28.02.2017

Od 1. března 2017 se postupná účinnost zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, rozšíří na další okruh subjektů, a to velkoobchod a maloobchod. K postupnému zavádění EET srov. blíže § 37 zákona.

čtěte více

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem

21.02.2017

Dle ustanovení § 2288 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době v případě, že má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství již bylo rozvedeno.

čtěte více

Nezbytná cesta

14.02.2017

Jedním z nových institutů v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je tzv. nezbytná cesta, která je upravená v §§ 1029 až 1036. Jednoduše řečeno se jedná o zřízení služebnosti cesty autoritativně z rozhodnutí soudu v soukromém zájmu vlastníka pozemku, který není napojený na veřejnou cestu (veřejně přístupnou komunikaci). Žaloba na povolení nezbytné cesty přichází v úvahu jako alternativa tehdy, pokud soused odmítá zřídit služebnost cesty dobrovolně.

čtěte více

Nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů

07.02.2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15.05.2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech, o jehož vydání jsme Vás v minulosti informovali (http://www.baroch-sobota.cz/evropsky-prikaz-k-obstaveni-uctu), již vstoupilo v účinnost (dne 18.01.2017).

čtěte více

Podání žaloby před splatností – náklady řízení

31.01.2017

Ústavní soud vydal v průběhu ledna letošního roku dva nálezy, které se týkají problematiky náhrady nákladů řízení. Konkrétně šlo situaci, kdy žalobce podal žalobu ještě před splatností dluhu, dlužník následně v mezidobí mezi podáním žaloby a datem splatnosti zaplatil a žalobce poté vzal žalobu zpět.

čtěte více

Novela insolvenčního zákona

24.01.2017

Dne 19.01.2017 schválil Senát vládní návrh novely insolvenčního zákona. K přijetí novely je tak zapotřebí již jen podpisu prezidenta.

čtěte více

Skuteční majitelé právnických osob

17.01.2017

Od 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Novela v souladu s požadavky Evropské unie zavádí od 1. ledna 2017 povinnost právnických osob vést údaje o svých skutečných majitelích – fyzických osobách. Od roku 2018 přibude navíc povinnost zapisovat tyto údaje do úřední evidence u rejstříkových soudů.

čtěte více