Client first.
Aktuality

Nezbytná cesta

14.02.2017

Jedním z nových institutů v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je tzv. nezbytná cesta, která je upravená v §§ 1029 až 1036. Jednoduše řečeno se jedná o zřízení služebnosti cesty autoritativně z rozhodnutí soudu v soukromém zájmu vlastníka pozemku, který není napojený na veřejnou cestu (veřejně přístupnou komunikaci). Žaloba na povolení nezbytné cesty přichází v úvahu jako alternativa tehdy, pokud soused odmítá zřídit služebnost cesty dobrovolně.

čtěte více

Nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů

07.02.2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15.05.2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech, o jehož vydání jsme Vás v minulosti informovali (http://www.baroch-sobota.cz/evropsky-prikaz-k-obstaveni-uctu), již vstoupilo v účinnost (dne 18.01.2017).

čtěte více

Podání žaloby před splatností – náklady řízení

31.01.2017

Ústavní soud vydal v průběhu ledna letošního roku dva nálezy, které se týkají problematiky náhrady nákladů řízení. Konkrétně šlo situaci, kdy žalobce podal žalobu ještě před splatností dluhu, dlužník následně v mezidobí mezi podáním žaloby a datem splatnosti zaplatil a žalobce poté vzal žalobu zpět.

čtěte více

Novela insolvenčního zákona

24.01.2017

Dne 19.01.2017 schválil Senát vládní návrh novely insolvenčního zákona. K přijetí novely je tak zapotřebí již jen podpisu prezidenta.

čtěte více

Skuteční majitelé právnických osob

17.01.2017

Od 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Novela v souladu s požadavky Evropské unie zavádí od 1. ledna 2017 povinnost právnických osob vést údaje o svých skutečných majitelích – fyzických osobách. Od roku 2018 přibude navíc povinnost zapisovat tyto údaje do úřední evidence u rejstříkových soudů.

čtěte více

První novela občanského zákoníku

10.01.2017

První novela občanského zákoníku, o jejíž přípravě jsme v minulosti informovali, již vyšla ve Sbírce zákonů. Novela občanského zákoníku nabude účinnosti postupně ve třech etapách, přičemž nejvíce změn bude účinných od 28.02.2017.

čtěte více

Dohoda o příslušnosti soudu mezi podnikateli

28.12.2016

V souladu s občanským soudním řádem se mohou podnikatelé v právním vztahu vyplývajícím z podnikatelské činnosti písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, tj. mohou uzavřít tzv. dohodu o prorogaci. Výjimku tvoří pouze situace, kdy zákon stanoví příslušnost výlučnou.

čtěte více

Nefinanční informace

20.12.2016

Od 1. ledna 2017 přibyde velkým firmám nová povinnost spojená s jejich účetnictvím – povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace (jinak též „nefinanční reporting“).

čtěte více

Elektronická evidence tržeb spuštěna

06.12.2016

Od 1. prosince nabyl účinnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí. Účelem zákona je zamezit nepřiznávání příjmu.

čtěte více

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového nájemce

29.11.2016

Nejvyšší soud České republiky se v nedávné době (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.07.2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015) vyjádřil k otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením nájmu prostor určených k podnikání (nebytových prostor).

čtěte více