Client first.
Aktuality

Povinnost platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla

10.06.2014

Dne 31.03.2014 vydal Ústavní soud ČR velice zajímavé rozhodnutí týkající se povinnosti platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla (nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 2221/13).

Předmětem řízení byl spor mezi Českou kanceláří pojistitelů a majitelem vozidla o úhradu příspěvku dle ust. § 24 c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění.  Tento příspěvek musí být zaplacen, jestliže je vozidlo provozováno bez platného pojištění.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

10.06.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 06.06.2014 se uskutečnilo v pořadí deváté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti pracovního, rodinného a dědického práva. Další právní poradenství proběhne 04.07.2014.

čtěte více

Spoluzavinění škody poškozeným – spolujezdcem v autě

03.06.2014

Předpokladem odpovědnosti za škodu je vznik škody, porušení povinnosti a příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením povinnosti; v některých případech musí být rovněž tyto předpoklady pokryty zaviněním odpovědné osoby (škůdce). Byla-li škoda způsobena také jednáním poškozeného, je v tomto rozsahu vyloučena odpovědnost škůdce. To má praktické dopady mj. v případech vzniku škody při dopravních nehodách.

čtěte více

Závaznost územního rozhodnutí i pro nového vlastníka pozemku

27.05.2014

Územní rozhodnutí je dle ustanovení § 77 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků či o ochranném pásmu.

V případě, že kupující nabyl pozemek po té, co k němu bylo vydáno územní rozhodnutí ve prospěch předchozího vlastníka pozemku, je toto územní rozhodnutí závazné i pro nového vlastníka. Žádá-li tedy nový vlastník např. o vydání stavebního povolení, stavební úřad by neměl zkoumat, komu bylo územní rozhodnutí vydáno, ale zda žádost o stavební povolení je v souladu s vydaným územním rozhodnutím.

čtěte více

Chystá se novela živnostenského zákona – co přinese nového?

20.05.2014

Ve středu 14.05.2014 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vládní novelu živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 85).

Navrhovaná právní úprava bude především dopadat na aktivní podnikatele, nebo podnikatele, kterým již zaniklo poslední živnostenské oprávnění, a to v oblasti zveřejňovaných údajů v živnostenském rejstříku. Některé dosud zveřejňované údaje o těchto osobách budou po nabytí účinnosti nové právní úpravy považovány za údaje neveřejné.

čtěte více

Zařízení umožňující sdělování autorských děl veřejnosti v provozovně

13.05.2014

V posledních letech se někteří kolektivní správci autorských práv (například OSA, OAZA) ve velkém měřítku obracejí na společnosti a osoby, které poskytují služby ve svých veřejně přístupných provozovnách (dále jen „uživatelé“), s výzvami k úhradě autorských odměn (například za provozování rádia či televizoru).

čtěte více

Nemožnost vyloučení nebo zkrácení 20-ti denní lhůty v rámci povinnosti katastrálního úřadu informovat vlastníka o změně právních poměrů u jeho nemovitosti

06.05.2014

Nová povinnost katastrálního úřadu informovat vlastníka v případě, že je jeho nemovitost dotčena změnou právních poměrů přinesl zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“). Toto ustanovení slouží k ochraně vlastníka nemovitosti před fiktivními podvodnými převody v katastru.

čtěte více

Předkupní právo dle ustanovení § 3056 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) vs. bytová jednotka

29.04.2014

NOZ se navrátil k zásadě superficies solo cedit, podle níž povrch ustupuje pozemku. To znamená, že pokud vlastník pozemku bude totožný s vlastníkem stavby, stává se stavba součástí pozemku. Pokud však stavba bude ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, nestane se stavba jeho součástí a bude nadále nemovitou věcí.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

29.04.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 02.05.2014 se uskutečnilo v pořadí osmé bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát právní poradenství využilo samotné středisko. Nově došlo k rozšíření služeb Centra pomoci dětem, mládeži a rodině o službu poskytování sociálněprávního poradenství v oblasti opatrovnického řízení. Další právní poradenství proběhne 06.06.2014.

čtěte více

Lékařský posudek a vymezení zdravotní nezpůsobilosti – aktuální judikát Nejvyššího soudu ČR!

22.04.2014

Nejvyšší soud se při své rozhodovací činnosti vyjádřil k otázce, jak má znít závěr lékařského posudku, aby tento posudek (respektive jeho závěr) mohl založit důvod k platné výpovědi podle zákoníku práce  (rozhodnutí 21 Cdo 224/2013, ze dne 16.12.2013). 

čtěte více