Client first.
Aktuality

Chystané změny institutu oddlužení podle plánované novely insolvenčního zákona

10.09.2013

Poslanecká sněmovna schválila v srpnu 2013 novelu insolvenčního zákona, která mimo jiné mění podobu oddlužení. Podle platné právní úpravy může o oddlužení požádat pouze fyzická osoba, která není podnikatelem. Nově by o oddlužení mohla žádat i fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění za předpokladu, že její dluhy nejsou z podnikání.

čtěte více

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek bez zatížení samotných jednotek

28.08.2013

Zákon o vlastnictví bytů vytváří úzké sepjetí mezi vlastnictvím jednotky, spoluvlastnictví společných částí budovy, ve které se jednotka nachází a spoluvlastnictví pozemku, na kterém je budova umístěna (je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku). Při zápisu věcného břemene užívání pozemku v praxi dochází k tomu, že katastrální úřady podmiňují vklad věcného břemeno k tíži pozemku současně omezením vlastnického práva k jednotce. Zdůvodňují to právě nerozlučným sepjetím spoluvlastnictví společných částí budovy, pozemku a vlastnictvím jednotky. 

čtěte více

Dlužná mzda a zdanění úroků z prodlení

21.08.2013

Dojde-li ke zpoždění výplaty mzdy, má zaměstnanec nárok na úroky z prodlení. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR (rozhodnutí 20 Cdo 2006/2011, ze dne 24.04.2013), tyto úroky představují další příjem, který zaměstnanec dostává v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Z tohoto důvodu je nutné tyto úroky zdanit, shodně jako jinou mzdu zaměstnance, a odvést pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Na tuto skutečnost tak musí zaměstnavatel pamatovat nejčastěji například v situaci, kdy vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy

čtěte více

Ústavní soud ČR zrušil nadstandardy, nemocnice je již nesmějí poskytovat

13.08.2013

Dne 2.7.2013 Ústavní soud rozhodl, že se ruší rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní, a to dnem zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, k čemuž došlo dne 5.8.2013. Od tohoto dne tzv. nadstandardy ve zdravotnictví končí. Pacienti si tak v nemocnicích nebudou moci doplatit rozdíl mezi tím, co je hrazeno zdravotní pojišťovnou, tj. standardem, a cenou nadstandardu. Tím samozřejmě není dotčena možnost si uhradit nadstandardní péči v plné výši, ovšem jen v zařízeních, která nemají smlo

čtěte více

Přesný popis důvodu dluhu jako zákonné náležitosti uznání dluhu v občanskoprávních vztazích

06.08.2013

Institut uznání dluhu je pro občanskoprávní vztahy jako jednostranný právní úkon upraven v ustanovení § 558 Občanského zákoníku. Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. Institut uznání dluhu je jasný a srozumitelný, musí však splňovat zákonné náležitosti. Jinak není tento úkon považován za platný. Uznávací projev musí obsahovat takové údaje, z nichž důvod dluhu nepochybně vyplývá.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

31.07.2013

Od 01.08.2013 vstupuje v účinnost novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (novela č. 210/2013 Sb.), na základě které dochází ke změně výše měsíční minimální mzdy, a to z dosavadní výše 8.000,- Kč na 8.500,- Kč za měsíc. Základní výše hodinové minimální mzdy pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou, jejichž stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně, nově činí 50,60 Kč namísto 48,10 Kč za hodinu.

čtěte více

Chybné informace o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku vs. přihlášení pohledávky

23.07.2013

Vady při vyhledávání informací v insolvenčním rejstříku jsou stále aktuálním tématem. Často tak dochází k situacím, kdy věřitel v důsledku nezobrazení správné informace o úpadku dlužníka nepřihlásí pohledávku ve lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku. Dle dikce insolvenčního zákona insolvenční soud nepřihlíží k přihláškám, které jsou podány později. Jak tomu bude v případě, kdy věřitel přihlásí pohledávku opožděně z důvodu vady při vyhledávání dlužníka v insolvenčním rejstříku?

čtěte více

Změna výše úroků z prodlení a zavedení minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky

16.07.2013

Dne 01.07.2013 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a zavádí minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky (novela č. 180/2013 Sb.). Nově platí, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů oproti dosavadním sedmi procentním bodům.

čtěte více

Délka doby splatnosti dle novely obchodního zákoníku

09.07.2013

Dne 01.07.2013 vstoupila v účinnost novela obchodního zákoníku (novela č. 179/2013 Sb.), která upravuje splatnost cen za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb mezi podnikateli. Nově platí, že smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů pouze výjimečně, pokud to není hrubě nespravedlivé vůči věřiteli.

čtěte více

Na občanský průkaz lze cestovat do dalších zemí mimo EU

02.07.2013

Od 21.6.2013 je možné cestovat pouze na občanský průkaz, tj. bez použití cestovního pasu do některých dalších zemí, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru.

čtěte více