Client first.
Aktuality

Dlužná mzda a zdanění úroků z prodlení

21.08.2013

Dojde-li ke zpoždění výplaty mzdy, má zaměstnanec nárok na úroky z prodlení. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR (rozhodnutí 20 Cdo 2006/2011, ze dne 24.04.2013), tyto úroky představují další příjem, který zaměstnanec dostává v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Z tohoto důvodu je nutné tyto úroky zdanit, shodně jako jinou mzdu zaměstnance, a odvést pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Na tuto skutečnost tak musí zaměstnavatel pamatovat nejčastěji například v situaci, kdy vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy

čtěte více

Ústavní soud ČR zrušil nadstandardy, nemocnice je již nesmějí poskytovat

13.08.2013

Dne 2.7.2013 Ústavní soud rozhodl, že se ruší rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní, a to dnem zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, k čemuž došlo dne 5.8.2013. Od tohoto dne tzv. nadstandardy ve zdravotnictví končí. Pacienti si tak v nemocnicích nebudou moci doplatit rozdíl mezi tím, co je hrazeno zdravotní pojišťovnou, tj. standardem, a cenou nadstandardu. Tím samozřejmě není dotčena možnost si uhradit nadstandardní péči v plné výši, ovšem jen v zařízeních, která nemají smlo

čtěte více

Přesný popis důvodu dluhu jako zákonné náležitosti uznání dluhu v občanskoprávních vztazích

06.08.2013

Institut uznání dluhu je pro občanskoprávní vztahy jako jednostranný právní úkon upraven v ustanovení § 558 Občanského zákoníku. Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. Institut uznání dluhu je jasný a srozumitelný, musí však splňovat zákonné náležitosti. Jinak není tento úkon považován za platný. Uznávací projev musí obsahovat takové údaje, z nichž důvod dluhu nepochybně vyplývá.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

31.07.2013

Od 01.08.2013 vstupuje v účinnost novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (novela č. 210/2013 Sb.), na základě které dochází ke změně výše měsíční minimální mzdy, a to z dosavadní výše 8.000,- Kč na 8.500,- Kč za měsíc. Základní výše hodinové minimální mzdy pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou, jejichž stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně, nově činí 50,60 Kč namísto 48,10 Kč za hodinu.

čtěte více

Chybné informace o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku vs. přihlášení pohledávky

23.07.2013

Vady při vyhledávání informací v insolvenčním rejstříku jsou stále aktuálním tématem. Často tak dochází k situacím, kdy věřitel v důsledku nezobrazení správné informace o úpadku dlužníka nepřihlásí pohledávku ve lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku. Dle dikce insolvenčního zákona insolvenční soud nepřihlíží k přihláškám, které jsou podány později. Jak tomu bude v případě, kdy věřitel přihlásí pohledávku opožděně z důvodu vady při vyhledávání dlužníka v insolvenčním rejstříku?

čtěte více

Změna výše úroků z prodlení a zavedení minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky

16.07.2013

Dne 01.07.2013 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a zavádí minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky (novela č. 180/2013 Sb.). Nově platí, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů oproti dosavadním sedmi procentním bodům.

čtěte více

Délka doby splatnosti dle novely obchodního zákoníku

09.07.2013

Dne 01.07.2013 vstoupila v účinnost novela obchodního zákoníku (novela č. 179/2013 Sb.), která upravuje splatnost cen za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb mezi podnikateli. Nově platí, že smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů pouze výjimečně, pokud to není hrubě nespravedlivé vůči věřiteli.

čtěte více

Na občanský průkaz lze cestovat do dalších zemí mimo EU

02.07.2013

Od 21.6.2013 je možné cestovat pouze na občanský průkaz, tj. bez použití cestovního pasu do některých dalších zemí, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru.

čtěte více

Změny v zákoníku práce od 1.8.2013

25.06.2013

Dne 1.8.2013 nabude účinnosti novela zákoníku práce (zákon č. 155/2013 Sb.), která se týká zaměstnávání v pracovním poměru na dobu určitou a délky nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.

čtěte více

Řidiči pozor! Povinnost přizpůsobit rychlost jízdy v obci bez ohledu na označení obce dopravní značkou

18.06.2013

Mezi základní povinnosti řidiče dle zákona o provozu na pozemních komunikacích patří dodržování rychlosti jízdy dle typu komunikace, přičemž v obci platí maximální povolená rychlost 50 km/h.

čtěte více