Client first.
Aktuality

Jmenování opatrovníka s.r.o.

12.07.2016

V případě smrti jednatele, jeho odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, je valná hromada povinna zvolit do jednoho měsíce nového jednatele.

Pokud nový jednatel není ve výše uvedené lhůtě zvolen, může na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jmenovat jednatele soud. Může tak ale učinit pouze na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

Není-li návrh na jmenování chybějícího jednatele podán, anebo není-li podanému návrhu vyhověno, může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její

čtěte více

Registr smluv spuštěn

05.07.2016

Dne 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Od tohoto data byl zprovozněn registr smluv jako informační systém veřejné správy. Slouží ke zveřejňování smluv o veřejných zakázkách, o udílení dotací a dalších smluv, jejichž stranou je veřejnoprávní subjekt a v nichž je tedy nakládáno s veřejnými prostředky. Zásadně se registr dotýká všech smluv uzavíraných státem (a jeho organizačními složkami), kraji, obcemi i např. jejich příspěvkovými organizacemi (školy, nemocnice apod.) a dále i jinými veřejnoprávními subjekty (např. zdravotní pojišťovny) či společnostmi, v nichž má stát nebo územně samosprávný celek většinový podíl. Smlouvy se v plném znění uveřejňují na volně přístupném portále https://smlouvy.gov.cz/, jehož pomocí má veřejnost volný přístup k bezprostřední kontrole nakládání s veřejným majetkem.

čtěte více

Nová evropská úprava ochrany osobních údajů

28.06.2016

V nedávné době bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, nazvané jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“.

čtěte více

Důležité upozornění

27.06.2016

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám s lítostí oznámit, že kolega Petr Graca z naší kanceláře dnem 27.6.2016 odchází. Důvodem je jeho zahraniční pobyt. Děkujeme mu za dlouhodobou úspěšnou spolupráci a doufáme, že na ni budeme moci v budoucnu opět navázat.

Veškeré záležitosti spravované kolegou Gracou přebírá partner kanceláře Oldřich Baroch, na kterého se můžete kdykoli obrátit. Níže jsou uvedeny kontaktní údaje.

čtěte více

Jarní konference WLN v Praze

24.06.2016

Naše kancelář jako člen mezinárodní asociace nezávislých právních kanceláří Warwick Legal Network (WLN) pořádala v Praze ve dnech  26. – 28. května 2016 jarní konferenci WLN.

čtěte více

Vykupitelnost věcných břemen

21.06.2016

Jedním z nových institutů v novém občanském zákoníku je tzv. vykupitelnost některých věcných břemen. Jde o jeden z řady případů, kdy tvůrci nového kodexu oživili institut, který byl v našem právu historicky známý, avšak posledních 65 let jsme jej nepoužívali. Vykupitelnost znamená možnost zrušení věcného břemene tím, že vlastník zatíženého pozemku vyplatí určitou sumu oprávněnému.

čtěte více

Daň z nabytí nemovitých věcí

07.06.2016

Dne 1. června tohoto roku schválila Poslanecká sněmovna novelu zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Poslanci schválili řadu zásadních novinek, jejichž výběrový přehled uvádíme níže. Je však třeba upozornit, že tato novela se zatím ještě stále nachází uprostřed legislativního procesu, protože ji musí ještě schválit senát a prezident. Zatím tudíž není zřejmé, kdy, resp. zda vůbec novela nabyde účinnosti, popř. v jaké podobě.

čtěte více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

31.05.2016

Ve sbírce zákonů byl publikován zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o jehož návrhu jsme Vás již v minulosti informovali (viz http://www.baroch-sobota.cz/novy-zakon-o-verejnych-zakazkach).

 Kromě změn, které již byly zmíněny ve výše uvedeném příspěvku, má zadavatel nově možnost požadovat prokázání kvalifikačních předpokladů i po poddodavatelích, kteří se na plnění veřejné zakázky budou podílet a možnost převést úhradu za plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. Zadavatelům je dále poskytn

čtěte více

Registr smluv: Metodický návod

24.05.2016

Jak jsme již v nedávné době informovali, od 1. července letošního roku nabývá účinnosti zcela nový zákon o registru smluv (viz http://www.baroch-sobota.cz/registr-smluv).  

Ministerstvo vnitra nyní připravilo Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který podrobně popisuje, jak bude nový projekt fungovat v praxi. Jedná se o první verzi tohoto dokumentu, který bude podle všeho ještě průběžně měněn a upravován. Již nyní v něm však lze nalézt mnoho užitečných informací, které se týkají jak obecných

čtěte více

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky

17.05.2016

Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016, který se zabývá otázkou hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a vlastního zaměstnance uživatele.

čtěte více