Client first.
Aktuality

Technické normy ve stavebnictví

22.09.2015

Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platí, že pokud stavební zákon nebo právní předpisy, které provádějí stavební zákon, odkazují na technické normy ČSN / ČSN EN (tzv. technické normy ve stavebnictví), musí být tyto technické normy bezplatně veřejně přístupné. Ve svém nedávném rozsudku to potvrdil i Nejvyšší správní soud (rozsudek č.j. 1 As 162/2014-63 ze dne 28.05.2015).

čtěte více

Odměna z dohody o pracovní činnosti

15.09.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí ze dne 14.05.2015, sp. zn. 21 Cdo 918/2014, vyjádřil k otázce absence sjednání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti.

čtěte více

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

08.09.2015

Parlament České republiky přistoupil k definitivnímu zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

01.09.2015

Vláda České republiky přijala novelu nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

čtěte více

Zastavení exekuce pro nemajetnost povinného a náklady exekuce

25.08.2015

Podle ust. § 89 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, platí, že pokud se exekuce zastavuje pro nemajetnost povinného, hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný, tj. věřitel. Výše paušální náhrady nákladů exekuce je ze zákona stanovena na částku 3.500,- Kč.

čtěte více

Nový státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy zaměstnanců

18.08.2015

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zavádějící možnost státu přispět zaměstnavatelům nacházejícím se v těžkém období na mzdy zaměstnanců, aby zaměstnanci nemuseli být propuštěni. Novela zákona o zaměstnanosti nabude účinnosti dne 01.10.2015.

čtěte více

Nakládání s daty zaměstnavatele a ukončení pracovního poměru

11.08.2015

Poruší-li zaměstnanec povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci, je zaměstnavatel podle míry závažnosti porušení povinností oprávněn ukončit pracovní poměr buď formou výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru.

čtěte více

Způsob jednání za společnost a obchodní rejstřík

04.08.2015

Podle přechodných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, který s účinností od 1. ledna 2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platí, že k 1. lednu 2014 došlo ze zákona ke zrušení těch ustanovení společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích (tj. takovými ustanoveními, od kterých se nelze odchýlit).

čtěte více

Zápis způsobu podepisování do obchodního rejstříku

28.07.2015

Řada společností s ručením omezeným má ve svých zakladatelských listinách nebo společenských smlouvách upraven i způsob podepisování jednatelů za společnost, který může znít např. následovně: „Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí společně dva jednatelé svůj podpis.“   

čtěte více

Organizační změna a výpověď

21.07.2015

V minulosti jsme Vás informovali o tom, jakým způsobem má být v rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně určen okruh nadbytečných zaměstnanců.

Tentokrát se budeme níže zabývat rozhodnutím Nejvyššího soudu (sp. zn. 21 Cdo 695/2014), ve kterém se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce existence organizační změny.

Dle názoru Nejvyššího soudu se jedná o rozhodnutí o organizační změně v případě, že sleduje změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení nebo snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivno

čtěte více