Client first.
Aktuality

BREXIT – Příprava na konec přechodného období

10.11.2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) – dále společně jen „Unie“ – dne 1. února 2020. Téhož dne vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená mezi Unií a Spojeným královstvím, jež zajistí spořádané vystoupení Spojeného království z Unie, poskytne právní jistotu v důležitých oblastech, včetně práv občanů, a finanční vyrovnání a dále zamezí vytvoření

čtěte více

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

30.10.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí odpovídala 4 % z celkové kupní ceny. V praxi to znamená, že kupující již nemusí daň z nabytí nemovité věci platit. Ačkoliv k zveřejnění ve Sbírce zákonů došlo dne 25. září 2020, zrušení daně se uplatní retroaktivně – daňová povinnost nedopadá již na vklady vlastnictví provedené v katastru nemovitostí v prosince 2019 a později.

Dochází také ke změně tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení - doba, od které se nemusí příjmy z prodeje

čtěte více

Plánovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

20.10.2020

Dne 17.8.2020 schválila vláda novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Nejzásadnější změnou je bezesporu zavedení institutu začínajícího řidiče. Od obdržení řidičského oprávnění po dobu dvou let se jedná o tzv. začínajícího řidiče. Jak je obecně známo, v České republice funguje bodový systém dopravních přestupků. U začínajícího řidiče je tento stav snížen na polovinu, tedy na 6 bodů, tzn. pro zadržení řidičského průkazu mladistvému řidiči postačí pouze polovina bodů. Až po uplynutí dvou let řidič

čtěte více

Vliv regionálně odlišných sociálně-ekonomických podmínek na odměňování

12.08.2020

Nejvyšší soud České republiky dne 20. července 2020 vydal rozhodnutí v otázce, zda odlišné sociálně-ekonomické podmínky vyplývající z regionu / lokality, kde je práce vykonávána, mohou být oprávněným důvodem pro rozdíly v odměňování zaměstnanců pracujících u téhož zaměstnavatele. A odpověď je, že tomu tak být nemůže, jelikož takové rozdílné zacházení není v souladu se zákonnou zásadou „stejná mzda všem, u téhož zaměstnavatele, za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty“.

Větší nabídka na trhu práce v někte

čtěte více

ZÁKONÍK PRÁCE

31.07.2020

ZÁKONÍK PRÁCE – významná novela – shrnutí

Po několika letech příprav byla Parlamentem České republiky schválena rozsáhlejší novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Novela má č. 285/2020 Sb. a nabývá účinnosti ve dvou fázích: 30. července 2020 a 1. ledna 2021.

 

V bodech níže jsme shrnuli vše podstatné. 

 

Účinnost od 30.07.2020:

1.  Doručování písemností

 

Změny se týkají doručování důležitých písemností, které musí být doručeny do vlastních rukou zaměstnance. St

čtěte více

Změna parametrů pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 7. 2020

27.07.2020

S účinností od 1. 7. 2020 došlo ke změně nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, které tuto změnu připravilo, argumentuje tím, že dlužníkům nezbývá dostatek financí na zajištění výživy a bydlení rodiny, a docházelo tak k jejich vytlačování na hranici chudoby. Dlužníci pak na tento p

čtěte více

Smluvní pokuta u nájmu bytu nově povolena

13.07.2020

Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která mění ustanovení upravující tzv. zakázaná ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem bytu.

Právní úprava reflektuje speciální ochranu nájemce, který uspokojuje své bytové potřeby, a to mimo jiné tak, že doposud bylo výslovně zakázáno sjednat smluvní pokutu tížící nájemce za případné porušení jeho povinností vyplývajících z nájmu. Jediným zajišťujícím institutem v těchto nájemních vztazích pak fakticky byla jistota (deposit), kterou však je m

čtěte více

Předkupní právo spoluvlastníků: znovu-zrušení s účinností od 1. 7. 2020

01.07.2020

Historicky předkupní právo spoluvlastníků patřilo do českého právního řádu. S příchodem nového občanského zákoníku v roce 2014 bylo více méně zrušeno. Pro určitou nevoli spoluvlastníků rodinných a bytových domů či snad některých „zájmových skupin“, kteří chtěli mít právo ovlivnit, kdo bude spolu s nimi nemovitost vlastnit, proto bylo od roku 2018 novelou předkupní právo opět obnoveno.

Tato úprava však byla postavena tak nešťastně, že v praxi znovuzavedené předkupní právo dopadlo i na případy, kdy to bylo p

čtěte více

Činnost konaná z vlastní iniciativy zaměstnance

07.05.2020

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku vydaném pod sp. zn. 21 Cdo 2034/2019 ze dne 21. 1. 2020 rozhodoval o dovolání zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz (zranění pravé ruky) při obsluze stroje na řezání dřeva, na kterém zaměstnanec neměl pracovat, protože byl zaměstnavatelem poslán domů. Nejvyšší soud ČR se mimo jiné zabýval otázkami, zda činnost zaměstnance na stroji, na kterém neměl pracovat (protože byl poslán domů), je plněním jeho pracovních úkolů a zda zaměstnavatel odpovídá za úraz zaměstnance. 

Dle

čtěte více

COVID-19 urychlil legislativní změny dopadající na on-line platformy typu Aribnb v České republice

30.04.2020

Pro on-line platformy typu Airbnb byla zavedena nová povinnost – informovat živnostenský úřad na jeho výzvu o počtu uzavřených smluv v cestovním ruchu, o celkové ceně za služby cestovních ruchu a adrese místa, na které jsou tyto služby poskytovány, a identifikovat pronajímatele, který služby on-line platformy využívá.

čtěte více