Client first.
Aktuality

Změna zákona o daních z příjmů

27.01.2021

Od 1. 1. 2021 jsou účinné změny zákona o daních z příjmů.

Jedna z důležitých změn v tomto tzv. daňovém balíčku je zavedení paušální daně. OSVČ se mohou přihlásit, za podmínek stanovených tímto zákonem, do režimu paušální daně, který pro ně znamená při příjmech do 1 mil Kč platit konstantní paušální částku ve výši 5469 Kč/měsíc (platí pro rok 2021). Tato suma je tvořena daní z příjmu ve výši 100 Kč/měsíc, sociálním pojištěním ve výši 2976 Kč/měsíc a zdravotním pojištěním ve výši 2393 Kč/měsíc. Paušální reži

čtěte více

Nový zákon o odpadech

13.01.2021

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. který nahrazuje starý zákon o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.).

Pro přijetí této právní úpravy bylo několik důvodu. Vzhledem k tomu, že stará právní úprava byla již mnohokrát novelizována z důvodu souladu s unijními předpisy, stávala se nepřehlednou, zejména v oblasti zpětného odběrů výrobků. Navíc již stará právní úprava nevyhovovala legislativním požadavkům úpravy přestupků.

Nyní je agenda odpadů rozdělena do několika dílčích zákonů. Ta

čtěte více

LEX COVID – prodloužení ve vztahu k právnickým osobám do 30.06.2021

07.01.2021

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS Co V-2 (tzv. LEX COVID) v oblasti justice a právnických osob nabyl účinnosti dne 24. dubna 2020. Jednou z otázek, kterou bylo třeba upravit, bylo umožnit konání zasedání orgánu právnické osoby a přijetí klíčových rozhodnutí tak, aby toto proběhlo v souladu s omezujícími opatřeními při epidemii.

Již dříve, než nastal první lockdown na jaře 2020, bylo přípustné, aby valná hromada nebo statutární či dozorčí orgány přijímaly rozhodnutí tzv. na dálku

čtěte více

Novela daňového řádu – změna daňové kontroly a výše úroků z prodlení

29.12.2020

Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti novela daňového řádu. Tato novela mimo jiné přináší změnu v podobě daňové kontroly.

Od této změny se očekává, že celý proces daňové kontroly bude zjednodušen. Nově bude možné kontrolu zahájit doručením oznámení o zahájení daňové kontroly a bude možnost ji vést pouze korespondenčně. Dosud byla potřeba tuto kontrolu zahajovat za přítomnosti daňového subjektu, např. v provozovně subjektu. Problém předešlé právní úpravy spočíval ve sporech o čas, kdy byla kontrola vlastně zaháje

čtěte více

Novela zastoupení právnickými osobami ve volených orgánech právnických osob

21.12.2020

S příchodem nového roku přichází novela Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb.)

Tato novela obsahuje mnoho změn. Jednou z významných změn je bezpochyby změna zastoupení ve volených orgánech právnické osoby. Dosavadní právní úprava dovolovala, aby funkci v kontrolním či statutárním orgánu právnické osoby vykonávala další právnická osoba. V takovém případě jsou dvě možnosti, buď právnická osoba zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, nebo se nechá zastoupit členem svého statutárního orgánu

čtěte více

Změna klasifikace výše způsobené škody trestných činů

26.11.2020

Novela trestního zákoníku ze dne 1.10.2020 nově mění hranice výše způsobené škody trestných činů.

Nově tedy jsou jako trestné činy posuzovány majetkové delikty v případě způsobení škody 10.000,- Kč a vyšší, namísto stávajících 5.000,- Kč. Pod tuto hranici se jedná o přestupek, který bude řešen v rámci přestupkového řízení. Zdvojnásobeny jsou i další částky, dle kterých se určuje právě závažnost majetkových trestných činů, tzn. některé ze skutků budou méně závažnými trestnými činy. Tato změna je nejzásadněj

čtěte více

BREXIT – Příprava na konec přechodného období

10.11.2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) – dále společně jen „Unie“ – dne 1. února 2020. Téhož dne vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená mezi Unií a Spojeným královstvím, jež zajistí spořádané vystoupení Spojeného království z Unie, poskytne právní jistotu v důležitých oblastech, včetně práv občanů, a finanční vyrovnání a dále zamezí vytvoření

čtěte více

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

30.10.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí odpovídala 4 % z celkové kupní ceny. V praxi to znamená, že kupující již nemusí daň z nabytí nemovité věci platit. Ačkoliv k zveřejnění ve Sbírce zákonů došlo dne 25. září 2020, zrušení daně se uplatní retroaktivně – daňová povinnost nedopadá již na vklady vlastnictví provedené v katastru nemovitostí v prosince 2019 a později.

Dochází také ke změně tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení - doba, od které se nemusí příjmy z prodeje

čtěte více

Plánovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

20.10.2020

Dne 17.8.2020 schválila vláda novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Nejzásadnější změnou je bezesporu zavedení institutu začínajícího řidiče. Od obdržení řidičského oprávnění po dobu dvou let se jedná o tzv. začínajícího řidiče. Jak je obecně známo, v České republice funguje bodový systém dopravních přestupků. U začínajícího řidiče je tento stav snížen na polovinu, tedy na 6 bodů, tzn. pro zadržení řidičského průkazu mladistvému řidiči postačí pouze polovina bodů. Až po uplynutí dvou let řidič

čtěte více

Vliv regionálně odlišných sociálně-ekonomických podmínek na odměňování

12.08.2020

Nejvyšší soud České republiky dne 20. července 2020 vydal rozhodnutí v otázce, zda odlišné sociálně-ekonomické podmínky vyplývající z regionu / lokality, kde je práce vykonávána, mohou být oprávněným důvodem pro rozdíly v odměňování zaměstnanců pracujících u téhož zaměstnavatele. A odpověď je, že tomu tak být nemůže, jelikož takové rozdílné zacházení není v souladu se zákonnou zásadou „stejná mzda všem, u téhož zaměstnavatele, za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty“.

Větší nabídka na trhu práce v někte

čtěte více