Client first.
Aktuality

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb.

08.03.2021

Dne 3. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti dne 1. 6. 2021. Tento zákon reaguje na směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2018/843 (tzv. V. AML směrnice) ze dne 30. května 2018. 

Cílem tohoto zákona je transponovat do vnitrostátní úpravy některé nové požadavky týkající se skutečných majitelů, které jsou obsaženy v V. směrnici AML.   

Tato nová právní úprava zakotvuje přesnější vymezení pojmů skutečného majitele a stanoví, že

čtěte více

Nejistá a neurčitá pohledávka ve smyslu § 1987 odst. 2 OZ

18.02.2021

Dne 9. 9. 2020 byl vydán rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 684/2020. Tento rozsudek mimo jiné reaguje na předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 10. 2018, sp. zn. 28 Cdo 5711/2017, týkající se výkladu ust. § 1987 odst. 2 OZ. Vzhledem k odlišným právním názorům různých senátů Nejvyššího soudu byla otázka, zda lze pohledávku posuzovat jako nejistou či neurčitou toliko z hmotněprávního hlediska. Velký senát Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že

čtěte více

Změna zákona o daních z příjmů

27.01.2021

Od 1. 1. 2021 jsou účinné změny zákona o daních z příjmů.

Jedna z důležitých změn v tomto tzv. daňovém balíčku je zavedení paušální daně. OSVČ se mohou přihlásit, za podmínek stanovených tímto zákonem, do režimu paušální daně, který pro ně znamená při příjmech do 1 mil Kč platit konstantní paušální částku ve výši 5469 Kč/měsíc (platí pro rok 2021). Tato suma je tvořena daní z příjmu ve výši 100 Kč/měsíc, sociálním pojištěním ve výši 2976 Kč/měsíc a zdravotním pojištěním ve výši 2393 Kč/měsíc. Paušální reži

čtěte více

Nový zákon o odpadech

13.01.2021

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. který nahrazuje starý zákon o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.).

Pro přijetí této právní úpravy bylo několik důvodu. Vzhledem k tomu, že stará právní úprava byla již mnohokrát novelizována z důvodu souladu s unijními předpisy, stávala se nepřehlednou, zejména v oblasti zpětného odběrů výrobků. Navíc již stará právní úprava nevyhovovala legislativním požadavkům úpravy přestupků.

Nyní je agenda odpadů rozdělena do několika dílčích zákonů. Ta

čtěte více

LEX COVID – prodloužení ve vztahu k právnickým osobám do 30.06.2021

07.01.2021

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS Co V-2 (tzv. LEX COVID) v oblasti justice a právnických osob nabyl účinnosti dne 24. dubna 2020. Jednou z otázek, kterou bylo třeba upravit, bylo umožnit konání zasedání orgánu právnické osoby a přijetí klíčových rozhodnutí tak, aby toto proběhlo v souladu s omezujícími opatřeními při epidemii.

Již dříve, než nastal první lockdown na jaře 2020, bylo přípustné, aby valná hromada nebo statutární či dozorčí orgány přijímaly rozhodnutí tzv. na dálku

čtěte více

Novela daňového řádu – změna daňové kontroly a výše úroků z prodlení

29.12.2020

Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti novela daňového řádu. Tato novela mimo jiné přináší změnu v podobě daňové kontroly.

Od této změny se očekává, že celý proces daňové kontroly bude zjednodušen. Nově bude možné kontrolu zahájit doručením oznámení o zahájení daňové kontroly a bude možnost ji vést pouze korespondenčně. Dosud byla potřeba tuto kontrolu zahajovat za přítomnosti daňového subjektu, např. v provozovně subjektu. Problém předešlé právní úpravy spočíval ve sporech o čas, kdy byla kontrola vlastně zaháje

čtěte více

Novela zastoupení právnickými osobami ve volených orgánech právnických osob

21.12.2020

S příchodem nového roku přichází novela Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb.)

Tato novela obsahuje mnoho změn. Jednou z významných změn je bezpochyby změna zastoupení ve volených orgánech právnické osoby. Dosavadní právní úprava dovolovala, aby funkci v kontrolním či statutárním orgánu právnické osoby vykonávala další právnická osoba. V takovém případě jsou dvě možnosti, buď právnická osoba zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, nebo se nechá zastoupit členem svého statutárního orgánu

čtěte více

Změna klasifikace výše způsobené škody trestných činů

26.11.2020

Novela trestního zákoníku ze dne 1.10.2020 nově mění hranice výše způsobené škody trestných činů.

Nově tedy jsou jako trestné činy posuzovány majetkové delikty v případě způsobení škody 10.000,- Kč a vyšší, namísto stávajících 5.000,- Kč. Pod tuto hranici se jedná o přestupek, který bude řešen v rámci přestupkového řízení. Zdvojnásobeny jsou i další částky, dle kterých se určuje právě závažnost majetkových trestných činů, tzn. některé ze skutků budou méně závažnými trestnými činy. Tato změna je nejzásadněj

čtěte více

BREXIT – Příprava na konec přechodného období

10.11.2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) – dále společně jen „Unie“ – dne 1. února 2020. Téhož dne vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená mezi Unií a Spojeným královstvím, jež zajistí spořádané vystoupení Spojeného království z Unie, poskytne právní jistotu v důležitých oblastech, včetně práv občanů, a finanční vyrovnání a dále zamezí vytvoření

čtěte více

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

30.10.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí odpovídala 4 % z celkové kupní ceny. V praxi to znamená, že kupující již nemusí daň z nabytí nemovité věci platit. Ačkoliv k zveřejnění ve Sbírce zákonů došlo dne 25. září 2020, zrušení daně se uplatní retroaktivně – daňová povinnost nedopadá již na vklady vlastnictví provedené v katastru nemovitostí v prosince 2019 a později.

Dochází také ke změně tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení - doba, od které se nemusí příjmy z prodeje

čtěte více