Client first.
Aktuality

Oddlužení a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

25.02.2014

Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k otázce okamžitého zrušení pracovního poměru v případě, kdy je zaměstnanci insolvenčním soudem schváleno oddlužení a zaměstnavatel nesplní svoji povinnost s tímto insolvenčním řízením spojenou – povinnost provádět srážky ze mzdy (platu) nebo náhrady mzdy (platu) (rozhodnutí 21 Cdo 298/2013, ze dne 16.12.2013).

čtěte více

Zjednodušení systému uznávání veřejných dokumentů pro občany EU

18.02.2014

Evropský parlament schválil dne 04.02.2014 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii. Zjednodušení by se mělo týkat dokumentů, které souvisejí například s narozením, úmrtím, jménem, manželstvím, registrovaným partnerstvím, ale i rodičovstvím, adopcí, bydlištěm či nemovitostí.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

13.02.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 07.02.2014 se uskutečnilo v pořadí páté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 1.1.2014

11.02.2014

Do konce roku 2013 byla účinná vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Podle této vyhlášky byla odškodňována nemajetková újma v případě škody na zdraví, kdy příslušný lékař určoval bolestné a ztížení společenského uplatnění na základě bodového ohodnocení stanoveného v této vyhlášce. Vyhláška se vztahovala jak na oblast pracovně právní (na případy pracovních úrazů či nemocí z povolání), tak na oblast občanskoprávní.

čtěte více

Dluhy vzniklé před uzavřením manželství lze vymáhat i ze společného jmění manželů

04.02.2014

Novelou zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, bylo přijato nové znění ustanovení § 42 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“).

čtěte více

Úroky z prodlení od 1. ledna 2014

29.01.2014

Nový občanský zákoník mění úpravu úroků z prodlení v občanskoprávních vztazích (mezi nepodnikateli), když přináší možnost sjednání úroků z prodlení v jiné sazbě než stanovené právním předpisem, což doposud bylo vyloučeno. Od 1. ledna 2014 je tak možné sjednat výši úroku z prodlení vždy, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o vztah mezi podnikateli nebo nepodnikateli.

čtěte více

Poplatek z prodlení v případě nájmu bytu či nebytového prostoru

21.01.2014

Do konce roku 2013 představoval poplatek z prodlení tzv. příslušenství pohledávky, podobně jako například úrok z prodlení. Byl-li dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, měl věřitel právo od dlužníka požadovat vedle samotného plnění úroky z prodlení, nestanovil-li občanský zákon, že je povinen platit poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení byl povinen hradit nájemce bytu, pokud byl v prodlení s úhradou nájemného nebo tzv. služeb.

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) již o poplatku z prodlení jako příslušenství pohledávky nehovoří. Poplatek z prodlení je nově upraven zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (poskytování „služeb“).

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

16.01.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 10.01.2013 se uskutečnilo v pořadí čtvrté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Nově spory v obchodních věcech rozhodují nezávisle na výši peněžitého plnění v prvním stupni vždy okresní soudy

14.01.2014

Novelou č. 293/2013 Sb. dochází s účinností od 1.1.2014 mimo jiné ke změně věcné příslušnosti u sporů v obchodních věcech, v nichž uplatněný nárok na peněžité plnění převyšuje částku 100.000,- Kč. Tyto spory řešil do 31.12.2013 v prvním stupni krajský soud.

čtěte více

Daň z nabytí nemovitých věcí

07.01.2014

Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb“.). Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1.1.2014.

čtěte více