Client first.
Aktuality

Dodatečná změna určení platby

26.04.2016

Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou, zda je možné, aby dlužník změnil určení platby poté, co již plnil věřiteli na jinou fakturu.

čtěte více

Zrušení spoluvlastnictví

19.04.2016

V souladu s ustanovením § 1140 odst. 2 občanského zákoníku může každý ze spoluvlastníků kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

čtěte více

Smlouvy uzavírané obcemi

12.04.2016

Nejvyšší soud v nedávné době řešil otázku, jaké následky má situace, když starosta obce podepíše smlouvu, která neodpovídá usnesení zastupitelstva.

čtěte více

Jmenování opatrovníka právnické osobě

05.04.2016

Nejvyšší soud České republiky vydal nedávno usnesení (usnesení ze dne 08.12.2015, sp.zn. 29 Cdo 4384/2015), ve kterém se zabýval otázkou jmenování opatrovníka právnické osobě dle ustanovení § 165 odst. 2 občanského zákoníku.

čtěte více

Přednost na kruhovém objezdu

29.03.2016

V reakci na aktuální mediální ohlas informujeme i my o novém pravidlu pro přednost na kruhovém objezdu, které platí od 1. ledna letošního roku.

čtěte více

Změna v právní úpravě ochranných známek Společenství

22.03.2016

Dne 23.03.2016 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16.12.2015, které zavádí celou řadu změn v dosavadní úpravě a fungování ochranných známek Společenství.

čtěte více

Nové podmínky výkupu pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury od 1. května 2016

15.03.2016

Novela č. 49/2016 Sb. mění s účinností od 1. května 2016 zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a provádí též dílčí změnu zákona o vyvlastnění.

čtěte více

Kamerové systémy v bytových domech

08.03.2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydal nové stanovisko (stanovisko č. 1/2016), ve kterém se zabývá problematikou instalování kamer se záznamem do bytových domů.

čtěte více

Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty

16.02.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která plátcům daně z přidané hodnoty ukládá novou povinnost zasílat správci daně kontrolní hlášení.

čtěte více

Novela zákona o ochraně spotřebitele

02.02.2016

Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nově zavádí institut klamavého opomenutí.

 V důsledku této skutečnosti je prodávající (tj. podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby) povinen v rámci nabídky ke koupi uvádět tzv. podstatné informace (nejsou-li patrné ze souvislostí), kterými se rozumí:

-          hlavní znaky výrobku nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku, jakož i výrobku nebo službě;

čtěte více