Client first.
Aktuality

Nově spory v obchodních věcech rozhodují nezávisle na výši peněžitého plnění v prvním stupni vždy okresní soudy

14.01.2014

Novelou č. 293/2013 Sb. dochází s účinností od 1.1.2014 mimo jiné ke změně věcné příslušnosti u sporů v obchodních věcech, v nichž uplatněný nárok na peněžité plnění převyšuje částku 100.000,- Kč. Tyto spory řešil do 31.12.2013 v prvním stupni krajský soud.

čtěte více

Daň z nabytí nemovitých věcí

07.01.2014

Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb“.). Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1.1.2014.

čtěte více

Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že by stát měl provozovatelům slunečních elektráren prominout solární odvod, je-li pro ně ruinující

31.12.2013

První senát Nejvyššího správního soudu již dříve konstatoval, že v řízení o stížnostech na postup plátce daně neexistuje prostor pro posouzení otázky, zda může mít uvalení solárního odvodu na výrobce energie likvidační účinky. Správce daně může hodnotit pouze to, zda plátce daně postupoval v souladu se zákonem. Kdyby bylo správci daně umožněno modifikovat výši odvodu, znamenalo by to, že by se mu v dané oblasti otevřel velmi těžko kontrolovatelný prostor pro libovůli.

čtěte více

Pracovní cesty cizince pracujícího v ČR

23.12.2013

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k otázce vyslání zaměstnance – cizince ze země mimo EU s platným povolením k zaměstnání na pracovní cesty a k nutnosti získat pro takovou cestu povolení (rozhodnutí 1 As 67/2013 ze dne 22.8.2013).

čtěte více

Náhrada mzdy po dobu nemoci od ledna 2014

17.12.2013

Od 1.1.2014 bude nově zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), pouze 14 namísto dosavadních 21 kalendářních dnů trvání této pracovní neschopnosti. Již od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti bude mít zaměstnanec nárok na nemocenské dávky od okresní správy sociálního zabezpečení.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

11.12.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 6.12.2013 se uskutečnilo v pořadí třetí bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Nová povinnost obchodních společností uveřejňovat informace na internetu

03.12.2013

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který vstoupí v účinnost 01.01.2014, nově stanoví nároky na obchodní společnosti v oblasti povinného uveřejňování informací na internetových stránkách. Tato povinnost se týká akciové společnosti a i společnosti s ručením omezeným, zřídí-li internetové stránky.

čtěte více

Účinnost nového občanského zákoníku

26.11.2013

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Často však z řad veřejnosti i odborníků zazníval požadavek na odložení účinnosti tohoto předpisu.

čtěte více

Propadná zástava ve světle nového Občanského Zákoníku

19.11.2013

V současné právní úpravě je propadná zástava zakázána ustanovením § 169 písm. e) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“). Rovněž je dle § 169 písm. c) OZ zakázáno uspokojit se ze zástavy jinak, než je stanoveno zákonem. Rozhodnutí Nejvyššího soudu byla dosud k  propadné zástavě restriktivní.

čtěte více

Srážky ze mzdy po rekodifikaci

12.11.2013

Nový občanský zákoník přináší změny v oblasti dohod o srážkách ze mzdy. Srážky lze provádět pouze ve výši nepřesahující polovinu mzdy, náhrady mzdy nebo odměny ze smlouvy o výkonu závislé činnosti. 

čtěte více