Client first.
Aktuality

Zjednodušení systému uznávání veřejných dokumentů pro občany EU

18.02.2014

Evropský parlament schválil dne 04.02.2014 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii. Zjednodušení by se mělo týkat dokumentů, které souvisejí například s narozením, úmrtím, jménem, manželstvím, registrovaným partnerstvím, ale i rodičovstvím, adopcí, bydlištěm či nemovitostí.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

13.02.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 07.02.2014 se uskutečnilo v pořadí páté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 1.1.2014

11.02.2014

Do konce roku 2013 byla účinná vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Podle této vyhlášky byla odškodňována nemajetková újma v případě škody na zdraví, kdy příslušný lékař určoval bolestné a ztížení společenského uplatnění na základě bodového ohodnocení stanoveného v této vyhlášce. Vyhláška se vztahovala jak na oblast pracovně právní (na případy pracovních úrazů či nemocí z povolání), tak na oblast občanskoprávní.

čtěte více

Dluhy vzniklé před uzavřením manželství lze vymáhat i ze společného jmění manželů

04.02.2014

Novelou zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, bylo přijato nové znění ustanovení § 42 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“).

čtěte více

Úroky z prodlení od 1. ledna 2014

29.01.2014

Nový občanský zákoník mění úpravu úroků z prodlení v občanskoprávních vztazích (mezi nepodnikateli), když přináší možnost sjednání úroků z prodlení v jiné sazbě než stanovené právním předpisem, což doposud bylo vyloučeno. Od 1. ledna 2014 je tak možné sjednat výši úroku z prodlení vždy, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o vztah mezi podnikateli nebo nepodnikateli.

čtěte více

Poplatek z prodlení v případě nájmu bytu či nebytového prostoru

21.01.2014

Do konce roku 2013 představoval poplatek z prodlení tzv. příslušenství pohledávky, podobně jako například úrok z prodlení. Byl-li dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, měl věřitel právo od dlužníka požadovat vedle samotného plnění úroky z prodlení, nestanovil-li občanský zákon, že je povinen platit poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení byl povinen hradit nájemce bytu, pokud byl v prodlení s úhradou nájemného nebo tzv. služeb.

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) již o poplatku z prodlení jako příslušenství pohledávky nehovoří. Poplatek z prodlení je nově upraven zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (poskytování „služeb“).

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

16.01.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 10.01.2013 se uskutečnilo v pořadí čtvrté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Nově spory v obchodních věcech rozhodují nezávisle na výši peněžitého plnění v prvním stupni vždy okresní soudy

14.01.2014

Novelou č. 293/2013 Sb. dochází s účinností od 1.1.2014 mimo jiné ke změně věcné příslušnosti u sporů v obchodních věcech, v nichž uplatněný nárok na peněžité plnění převyšuje částku 100.000,- Kč. Tyto spory řešil do 31.12.2013 v prvním stupni krajský soud.

čtěte více

Daň z nabytí nemovitých věcí

07.01.2014

Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb“.). Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1.1.2014.

čtěte více

Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že by stát měl provozovatelům slunečních elektráren prominout solární odvod, je-li pro ně ruinující

31.12.2013

První senát Nejvyššího správního soudu již dříve konstatoval, že v řízení o stížnostech na postup plátce daně neexistuje prostor pro posouzení otázky, zda může mít uvalení solárního odvodu na výrobce energie likvidační účinky. Správce daně může hodnotit pouze to, zda plátce daně postupoval v souladu se zákonem. Kdyby bylo správci daně umožněno modifikovat výši odvodu, znamenalo by to, že by se mu v dané oblasti otevřel velmi těžko kontrolovatelný prostor pro libovůli.

čtěte více