Client first.
Aktuality

Předkupní právo dle ustanovení § 3056 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) vs. bytová jednotka

29.04.2014

NOZ se navrátil k zásadě superficies solo cedit, podle níž povrch ustupuje pozemku. To znamená, že pokud vlastník pozemku bude totožný s vlastníkem stavby, stává se stavba součástí pozemku. Pokud však stavba bude ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, nestane se stavba jeho součástí a bude nadále nemovitou věcí.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

29.04.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 02.05.2014 se uskutečnilo v pořadí osmé bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát právní poradenství využilo samotné středisko. Nově došlo k rozšíření služeb Centra pomoci dětem, mládeži a rodině o službu poskytování sociálněprávního poradenství v oblasti opatrovnického řízení. Další právní poradenství proběhne 06.06.2014.

čtěte více

Lékařský posudek a vymezení zdravotní nezpůsobilosti – aktuální judikát Nejvyššího soudu ČR!

22.04.2014

Nejvyšší soud se při své rozhodovací činnosti vyjádřil k otázce, jak má znít závěr lékařského posudku, aby tento posudek (respektive jeho závěr) mohl založit důvod k platné výpovědi podle zákoníku práce  (rozhodnutí 21 Cdo 224/2013, ze dne 16.12.2013). 

čtěte více

Výklad pojmů „obvyklé vybavení domácnosti“ a „vlastnictví, které podnikatel nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti“ ve světle nejnovější judikatury

15.04.2014

Ustanovení § 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“) stanoví, které věci povinného nelze v případě výkonu rozhodnutí takovým výkonem postihnout. V praxi se jedná např. o výjimky spadající do kategorie „obvyklé vybavení domácnosti“ dle ustanovení § 322 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a v případě podnikatele „vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti“ dle § 322 odst. 3 o.s.ř.

čtěte více

Dětská skupina – od 1. září 2014 možný typ další služby péče o předškolní děti

08.04.2014

Dne 26.3.2014 proběhlo v Poslanecké sněmovně ČR první čtení vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 82/0 (dále jen „zákon o dětské skupině“). Návrh zákona je reakcí na stále častější požadavky rodičů na zvýšení kvality a dostupnosti předškolní péče.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

08.04.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 04.04.2014 se uskutečnilo v pořadí sedmé bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti práva dědického, civilního procesu a exekučního řízení. Zejména se jednalo otázky sepsání výzvy k plnění a sepsání poslední vůle společně s možností jejího vložení do notářské úschovy aj. Další právní poradenství proběhne 02.05.2014.

čtěte více

Koncepce předsmluvní odpovědnosti v novém občanském zákoníku

01.04.2014

Předsmluvní odpovědnost byla v  zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dovozována z odpovědnosti za porušení prevenční povinnosti, resp. odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Soudními rozhodnutími byla předsmluvní odpovědnost řešena pouze ad hoc, a dovozena v případě ukončení jednání o uzavření smlouvy bez legitimního důvodu. Škoda spočívala pouze ve vynaložení neobvyklých nákladů vzniklých v důsledku požadavků strany, která jednání ukončila, nikoliv v nákladech obvyklých. V zákoně č. 513/1993 Sb., obchodní zákoník, byla dříve předsmluvní odpovědnost řešena pouze v rámci odpovědnosti za škodu za porušení povinnosti neprozradit nebo nepoužít v rozporu s jejich účelem takové informace, které si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytly jako důvěrné.

čtěte více

Na co je třeba dbát při uzavírání smluv ohledně nemovitostí

25.03.2014

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přinesl k 01.01.2014 mnoho změn v oblasti nemovitostí a uzavírání smluv ohledně nich.

čtěte více

Znaky závislé práce a výkon nelegální práce dle Nejvyššího správního soudu

18.03.2014

Nejvyšší správní soud se při své rozhodovací činnosti opětovně vrátil k otázce vymezení znaků závislé práce, když posuzoval pokutu udělenou za výkon nelegální práce (rozhodnutí 6 Ads 46/2013, ze dne 13.02.2014).

čtěte více

Veřejné zakázky od 1.1.2014

11.03.2014

Zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, došlo v této oblasti od 1. ledna k řadě změn.

čtěte více