Client first.
Aktuality

Lékařský posudek a vymezení zdravotní nezpůsobilosti – aktuální judikát Nejvyššího soudu ČR!

22.04.2014

Nejvyšší soud se při své rozhodovací činnosti vyjádřil k otázce, jak má znít závěr lékařského posudku, aby tento posudek (respektive jeho závěr) mohl založit důvod k platné výpovědi podle zákoníku práce  (rozhodnutí 21 Cdo 224/2013, ze dne 16.12.2013). 

čtěte více

Výklad pojmů „obvyklé vybavení domácnosti“ a „vlastnictví, které podnikatel nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti“ ve světle nejnovější judikatury

15.04.2014

Ustanovení § 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“) stanoví, které věci povinného nelze v případě výkonu rozhodnutí takovým výkonem postihnout. V praxi se jedná např. o výjimky spadající do kategorie „obvyklé vybavení domácnosti“ dle ustanovení § 322 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a v případě podnikatele „vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti“ dle § 322 odst. 3 o.s.ř.

čtěte více

Dětská skupina – od 1. září 2014 možný typ další služby péče o předškolní děti

08.04.2014

Dne 26.3.2014 proběhlo v Poslanecké sněmovně ČR první čtení vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 82/0 (dále jen „zákon o dětské skupině“). Návrh zákona je reakcí na stále častější požadavky rodičů na zvýšení kvality a dostupnosti předškolní péče.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

08.04.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 04.04.2014 se uskutečnilo v pořadí sedmé bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti práva dědického, civilního procesu a exekučního řízení. Zejména se jednalo otázky sepsání výzvy k plnění a sepsání poslední vůle společně s možností jejího vložení do notářské úschovy aj. Další právní poradenství proběhne 02.05.2014.

čtěte více

Koncepce předsmluvní odpovědnosti v novém občanském zákoníku

01.04.2014

Předsmluvní odpovědnost byla v  zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dovozována z odpovědnosti za porušení prevenční povinnosti, resp. odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Soudními rozhodnutími byla předsmluvní odpovědnost řešena pouze ad hoc, a dovozena v případě ukončení jednání o uzavření smlouvy bez legitimního důvodu. Škoda spočívala pouze ve vynaložení neobvyklých nákladů vzniklých v důsledku požadavků strany, která jednání ukončila, nikoliv v nákladech obvyklých. V zákoně č. 513/1993 Sb., obchodní zákoník, byla dříve předsmluvní odpovědnost řešena pouze v rámci odpovědnosti za škodu za porušení povinnosti neprozradit nebo nepoužít v rozporu s jejich účelem takové informace, které si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytly jako důvěrné.

čtěte více

Na co je třeba dbát při uzavírání smluv ohledně nemovitostí

25.03.2014

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přinesl k 01.01.2014 mnoho změn v oblasti nemovitostí a uzavírání smluv ohledně nich.

čtěte více

Znaky závislé práce a výkon nelegální práce dle Nejvyššího správního soudu

18.03.2014

Nejvyšší správní soud se při své rozhodovací činnosti opětovně vrátil k otázce vymezení znaků závislé práce, když posuzoval pokutu udělenou za výkon nelegální práce (rozhodnutí 6 Ads 46/2013, ze dne 13.02.2014).

čtěte více

Veřejné zakázky od 1.1.2014

11.03.2014

Zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, došlo v této oblasti od 1. ledna k řadě změn.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

11.03.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 07.03.2014 se uskutečnilo v pořadí šesté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Forma plné moci k zastupování na valné hromadě

04.03.2014

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) přinesl celou řadu změn v oblasti soukromého práva. Jedním z nejvíce diskutovaných ustanovení je § 441 odst. 2 NOZ, které mimi jiné stanoví, že: “Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.“ Problematická je přitom zejména poslední věta, která ve svém důsledku velmi znesnadňuje konání valných hromad společností se společníky, jež jsou zahraničními osobami, neboť zejména tyto osoby se často nechávají na valných hromadách tuzemských právnických osob zastupovat.

čtěte více