Client first.
Aktuality

Nepoužívání oděvu určeného zaměstnavatelem

08.12.2015

Nejvyšší soud České republiky se nedávno zabýval otázkou (rozsudek ze dne 25.06.2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014), zda lze za porušení povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci považovat i to, že zaměstnanec nepoužívá při práci oděv určený zaměstnavatelem.

čtěte více

Lhůta pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení

01.12.2015

Insolvenční zákon stanoví, že přihlášky pohledávek mohou být do insolvenčního řízení přihlášeny jen do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku; k později podaným přihláškám se nepřihlíží. Pro počátek běhu této lhůty je přitom rozhodující datum, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

čtěte více

Nový zákon o veřejných zakázkách

24.11.2015

Do Poslanecké sněmovny byl postoupen vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který by měl nahradit zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tímto zákonem mají být do právního řádu České republiky promítnuty nové evropské směrnice v oblasti zadávacího procesu veřejných zakázek.

čtěte více

Novela zákona o přestupcích

17.11.2015

Dne 1. října 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

čtěte více

Doručování písemností zaměstnancům

10.11.2015

Písemnosti, které zaměstnavatel doručuje zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je zaměstnavatel povinen zasílat na „poslední adresu zaměstnance, která je mu známa“.

čtěte více

Sjednání ručitelského závazku

03.11.2015

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 18.08.2015, sp. zn. 23 Cdo 1292/2015, zabýval otázkou, zda je možno ručitelský závazek platně sjednat i tehdy, je-li ručitelské prohlášení obsaženo ve všeobecných obchodních podmínkách.

čtěte více

Novela občanského zákoníku

27.10.2015

Vláda na svém zasedání dne 5. října 2015 schválila návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Cílem novely je odstranit nejzávažnější konfliktní situace, které vznikají při používání nového občanského zákoníku v praxi.

Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí, zavedení veřejné evidence svěřenských fondů, možnost prodloužení lhůty pro posouzení svéprávnosti ze tří na pět let a zrušení požadavk

čtěte více

Změna osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

20.10.2015

Vláda na svém zasedání dne 5. října 2015 rozhodla o tom, že by mělo být novelizováno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

čtěte více

Úraz při cestě do závodní jídelny

13.10.2015

Dle zákoníku práce se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

čtěte více

Paušální náhrada hotových výdajů

06.10.2015

Ve Sbírce zákonů byla nově publikována vyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů v civilním a exekučním řízení. Vyhláška nabyla účinnosti dne 06.10.2015.

čtěte více