Client first.
Aktuality

Nová úprava spotřebitelských úvěrů

20.09.2016

Ve sbírce zákonů byl v nedávné době publikován zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 01.12.2016 a nahradí stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

čtěte více

Elektronická evidence tržeb se blíží

13.09.2016

V dubnu tohoto roku vyšel ve sbírce zákonů zcela nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí.

čtěte více

Hodnocení přiměřenosti smluvní pokuty

06.09.2016

Nejvyšší soud České republiky vydal v nedávné době rozsudek (rozsudek ze dne 01.06.2016, sp. zn. 23 Cdo 4620/2015), ve kterém se v souvislosti s právem soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu zabýval otázkou hodnocení přiměřenosti smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla.

čtěte více

Účinnost novely daně z nabytí nemovitých věcí

30.08.2016

Novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, o níž jsme Vás informovali již dříve, byla dne 5. srpna 2016 vyhlášena ve sbírce zákonů. Nyní je tedy jisté, že účinnost novely nastane dne 1. listopadu 2016. Daňová povinnost vzniklá do tohoto data se ale bude ještě plně řídit dosavadní úpravou. Rozhodný je přitom den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Proto doporučujeme podávat návrhy na vklad na konci října tohoto roku nejlépe osobně na podatelně katastrálního úřadu (nikoliv p

čtěte více

Nová právní úprava přestupků

23.08.2016

Ve Sbírce zákonů byly v nedávné době publikovány dva nové zákony z oblasti přestupkového práva, a to zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Oba dva zákony nabudou účinnosti 01.07.2017 a nahradí stávající zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

K zásadní novince patří skutečnost, že dané zákony se již nebudou vztahovat pouze na fyzické osoby, nýbrž se budou nově aplikovat i na právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Dojde jimi ro

čtěte více

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

02.08.2016

Již dříve jsme informovali o tom, že se v legislativním procesu nachází významná změna zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Náš poslední článek vizte zde: http://www.baroch-sobota.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-1.

čtěte více

OZNÁMENÍ

01.08.2016

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám oznámit, že kolegyně Anna Bernardinová z naší kanceláře dnem 1.8.2016 odchází. Děkujeme jí za úspěšnou spolupráci a přejeme jí mnoho úspěchů v jejím osobním i pracovním životě.

Veškeré záležitosti spravované kolegyní Bernardinovou přebírá partner kanceláře Michal Sobota, na kterého se můžete kdykoli obrátit. Níže jsou uvedeny kontaktní údaje.

 

Michal Sobota
sobota@baroch-sobota.cz
T: +420-224211130                       F:+420-224211131 
Baroch Sobota, advo
čtěte více

Legitimace návštěv vstupujících do závodu

26.07.2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) vydal nové stanovisko, ve kterém se zabývá otázkou kontroly a evidence návštěv vstupujících do budov, které nejsou určeny k běžným návštěvám veřejnosti (kancelářská budova, výrobní zařízení nebo obdobný provoz apod.).

Po návštěvníkovi může být při vstupu do těchto budov požadováno, aby uvedl jméno navštívené osoby (příp. rovněž číslo kanceláře) a poskytl své identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení.

V případě pracovního jednání je důvodné vyžadovat i

čtěte více

Jmenování opatrovníka s.r.o.

12.07.2016

V případě smrti jednatele, jeho odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, je valná hromada povinna zvolit do jednoho měsíce nového jednatele.

Pokud nový jednatel není ve výše uvedené lhůtě zvolen, může na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jmenovat jednatele soud. Může tak ale učinit pouze na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

Není-li návrh na jmenování chybějícího jednatele podán, anebo není-li podanému návrhu vyhověno, může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její

čtěte více

Registr smluv spuštěn

05.07.2016

Dne 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Od tohoto data byl zprovozněn registr smluv jako informační systém veřejné správy. Slouží ke zveřejňování smluv o veřejných zakázkách, o udílení dotací a dalších smluv, jejichž stranou je veřejnoprávní subjekt a v nichž je tedy nakládáno s veřejnými prostředky. Zásadně se registr dotýká všech smluv uzavíraných státem (a jeho organizačními složkami), kraji, obcemi i např. jejich příspěvkovými organizacemi (školy, nemocnice apod.) a dále i jinými veřejnoprávními subjekty (např. zdravotní pojišťovny) či společnostmi, v nichž má stát nebo územně samosprávný celek většinový podíl. Smlouvy se v plném znění uveřejňují na volně přístupném portále https://smlouvy.gov.cz/, jehož pomocí má veřejnost volný přístup k bezprostřední kontrole nakládání s veřejným majetkem.

čtěte více