Client first.

Forma plné moci k zastupování na valné hromadě

04.03.2014

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) přinesl celou řadu změn v oblasti soukromého práva. Jedním z nejvíce diskutovaných ustanovení je § 441 odst. 2 NOZ, které mimi jiné stanoví, že: “Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.“ Problematická je přitom zejména poslední věta, která ve svém důsledku velmi znesnadňuje konání valných hromad společností se společníky, jež jsou zahraničními osobami, neboť zejména tyto osoby se často nechávají na valných hromadách tuzemských právnických osob zastupovat.

V případě, kdy má být právní jednání učiněno ve formě veřejné listiny, tj. notářského zápisu (např. rozhodnutí o změně obsahu zakladatelského právního jednání), by teoreticky měla být plná moc pro zastupování sepsána ve formě notářského zápisu. To by představovalo zásadní komplikaci pro zahraniční osoby, které by se musely dostavit k českému notáři a udělit zmocněnci plnou moc ve formě notářského zápisu. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti však ve svém výkladovém stanovisku dospěla k závěru, že plná moc k přijetí uvedených rozhodnutí jediného člena korporace či k zastupování na valné hromadě postačí i přes výslovné ustanovení pouze s ověřeným podpisem zmocnitele.