Client first.
Aktuality

Právo na zápis akademického titulu do veřejného rejstříku

02.06.2015

Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí ze dne 28.05.2014, sp. zn. 7 Cmo 346/2013, zabýval zajímavou otázkou, zda má nositel akademického titulu právo na zápis tohoto titulu do veřejného rejstříku (tedy např. do rejstříku obchodního).

čtěte více

Východiska pro posouzení přiměřenosti smluvní pokuty

26.05.2015

Pro případ porušení smluvní povinnosti mohou smluvní strany ve smlouvě sjednat, že účastník, který tuto povinnost poruší, je zavázán zaplatit smluvní pokutu, a to bez ohledu na to, zda věřiteli vznikla škoda.

čtěte více

Konkurenční doložka dle zákoníku práce

12.05.2015

Ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce umožňuje sjednání dohody o konkurenční doložce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. K možnosti jejího sjednání a k jejím obsahovým náležitostem se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud České republiky, a to v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 506/2013.

čtěte více

Vyjádření počtu jednatelů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

05.05.2015

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, který s účinností od 01.01.2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyžaduje, aby ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným byl povinně uveden mj. údaj o počtu jednatelů. Počet jednatelů se od 01.01.2014 rovněž povinně zapisuje i do obchodního rejstříku. Společnosti s ručením omezeným proto byly v souvislosti s příchodem nového soukromého práva povinny své společenské smlouvy tomuto požadavku přizpůsobit a nechat údaj o počtu jednatelů zapsat do obchodního rejstříku.

čtěte více

Vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného

28.04.2015

Obchodní zákoník, jakož i zákon o obchodních korporacích, který od 01.01.2014 nahradil obchodní zákoník, umožňují, aby členství v družstvu zaniklo rozhodnutím představenstva družstva o vyloučení člena např. pro porušování členských povinností. Judikatura soudů dovodila, že takovým porušením povinnosti může být i opakované neplacení nájemného. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno. 

čtěte více

Nárokovost prémií a bonusů

21.04.2015

Zaměstnavatelé velmi rádi motivují zaměstnance prostřednictvím různých prémií, bonusů a dalších variabilních složek mzdy, které jsou vázány na výkon práce zaměstnance nebo na celkové ekonomické výsledky zaměstnavatele.

čtěte více

Obsah rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

14.04.2015

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď. Mezi tyto důvody náleží i výpověď daná zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.

čtěte více

Výpověď nájmu sjednaného na dobu přesahující délku obvyklého lidského života

07.04.2015

Nejvyšší soud se ve starším, ale zajímavém rozhodnutí ze dne 28.03.2007, sp. zn. 28 Cdo 2747/2004, zabýval otázkou platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem byl nájem pozemků, která byla uzavřena mezi dvěma fyzickými osobami na dobu 100 let (tedy na dobu určitou).

čtěte více

Vysílání cizinců na pracovní cesty

31.03.2015

Řadu let vládly nejasnosti a diskuze, zda je možné cizince pracujícího na základě pracovního povolení, modré karty nebo zaměstnanecké karty vyslat na pracovní cestu. Jako problematická se jevila především skutečnost, že cizinec na pracovní cestě vykonává práci mimo místo výkonu práce uvedené v pracovním povolení, tj. vznikala tak otázka, zda se nejedná o práci bez povolení.

čtěte více

Přerušení řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí v důsledku včasného podání mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti

17.03.2015

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR by měly katastrální úřady přerušit řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí v případě, že byl včas podán mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu, jehož předmětem bylo určení neplatnosti právního úkonu, podle kterého byl navržen vklad práva do katastru nemovitostí.

čtěte více