Client first.
Aktuality

Obsah rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

14.04.2015

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď. Mezi tyto důvody náleží i výpověď daná zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.

čtěte více

Výpověď nájmu sjednaného na dobu přesahující délku obvyklého lidského života

07.04.2015

Nejvyšší soud se ve starším, ale zajímavém rozhodnutí ze dne 28.03.2007, sp. zn. 28 Cdo 2747/2004, zabýval otázkou platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem byl nájem pozemků, která byla uzavřena mezi dvěma fyzickými osobami na dobu 100 let (tedy na dobu určitou).

čtěte více

Vysílání cizinců na pracovní cesty

31.03.2015

Řadu let vládly nejasnosti a diskuze, zda je možné cizince pracujícího na základě pracovního povolení, modré karty nebo zaměstnanecké karty vyslat na pracovní cestu. Jako problematická se jevila především skutečnost, že cizinec na pracovní cestě vykonává práci mimo místo výkonu práce uvedené v pracovním povolení, tj. vznikala tak otázka, zda se nejedná o práci bez povolení.

čtěte více

Přerušení řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí v důsledku včasného podání mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti

17.03.2015

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR by měly katastrální úřady přerušit řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí v případě, že byl včas podán mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu, jehož předmětem bylo určení neplatnosti právního úkonu, podle kterého byl navržen vklad práva do katastru nemovitostí.

čtěte více

Ručení kupujícího za daň z nabytí nemovitých věcí

10.03.2015

Jak jsme již informovali v minulosti, smluvní strany kupní nebo směnné smlouvy mají od 01.01.2014 možnost si ve smlouvě sjednat, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva, tj. kupující.

čtěte více

Audionahrávka jako důkaz v pracovněprávním sporu

03.03.2015

Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí (II. ÚS 1774/14) vyjádřil k posuzování přípustnosti záznamu hovoru fyzických osob jako důkazu před soudy.

čtěte více

Změny v evidenci a hlášení pracovních úrazů

17.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen „nařízení vlády“), kterou došlo k celé řadě změn v oblasti evidence a hlášení pracovních úrazů.

čtěte více

Nové sankce za porušení povinností v oblasti zaměstnanosti

03.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Tato novela zavedla kromě jiného změny v oblasti správních deliktů a sankcí za ně v oblasti zaměstnanosti.

čtěte více

Novinky v zákoně o dani z přidané hodnoty

27.01.2015

Na základě zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mimo jiné mění též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byla s účinností ode dne 01.01.2015 zavedena nová sazba daně z přidané hodnoty – tzv. druhá snížená sazba ve výši 10 %. Této sazbě podléhá např. kojenecká výživa, potraviny pro malé děti, léky nebo knihy.

čtěte více

Zesílení ochrany práv duševního vlastnictví

20.01.2015

Dne 01.01.2015 nabyl účinnosti zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

čtěte více