Client first.
Aktuality

Zastavení exekuce pro nemajetnost povinného a náklady exekuce

25.08.2015

Podle ust. § 89 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, platí, že pokud se exekuce zastavuje pro nemajetnost povinného, hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný, tj. věřitel. Výše paušální náhrady nákladů exekuce je ze zákona stanovena na částku 3.500,- Kč.

čtěte více

Nový státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy zaměstnanců

18.08.2015

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zavádějící možnost státu přispět zaměstnavatelům nacházejícím se v těžkém období na mzdy zaměstnanců, aby zaměstnanci nemuseli být propuštěni. Novela zákona o zaměstnanosti nabude účinnosti dne 01.10.2015.

čtěte více

Nakládání s daty zaměstnavatele a ukončení pracovního poměru

11.08.2015

Poruší-li zaměstnanec povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci, je zaměstnavatel podle míry závažnosti porušení povinností oprávněn ukončit pracovní poměr buď formou výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru.

čtěte více

Způsob jednání za společnost a obchodní rejstřík

04.08.2015

Podle přechodných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, který s účinností od 1. ledna 2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platí, že k 1. lednu 2014 došlo ze zákona ke zrušení těch ustanovení společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích (tj. takovými ustanoveními, od kterých se nelze odchýlit).

čtěte více