Client first.
Aktuality

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek bez zatížení samotných jednotek

28.08.2013

Zákon o vlastnictví bytů vytváří úzké sepjetí mezi vlastnictvím jednotky, spoluvlastnictví společných částí budovy, ve které se jednotka nachází a spoluvlastnictví pozemku, na kterém je budova umístěna (je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku). Při zápisu věcného břemene užívání pozemku v praxi dochází k tomu, že katastrální úřady podmiňují vklad věcného břemeno k tíži pozemku současně omezením vlastnického práva k jednotce. Zdůvodňují to právě nerozlučným sepjetím spoluvlastnictví společných částí budovy, pozemku a vlastnictvím jednotky. 

čtěte více

Dlužná mzda a zdanění úroků z prodlení

21.08.2013

Dojde-li ke zpoždění výplaty mzdy, má zaměstnanec nárok na úroky z prodlení. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR (rozhodnutí 20 Cdo 2006/2011, ze dne 24.04.2013), tyto úroky představují další příjem, který zaměstnanec dostává v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Z tohoto důvodu je nutné tyto úroky zdanit, shodně jako jinou mzdu zaměstnance, a odvést pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Na tuto skutečnost tak musí zaměstnavatel pamatovat nejčastěji například v situaci, kdy vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy

čtěte více

Ústavní soud ČR zrušil nadstandardy, nemocnice je již nesmějí poskytovat

13.08.2013

Dne 2.7.2013 Ústavní soud rozhodl, že se ruší rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní, a to dnem zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, k čemuž došlo dne 5.8.2013. Od tohoto dne tzv. nadstandardy ve zdravotnictví končí. Pacienti si tak v nemocnicích nebudou moci doplatit rozdíl mezi tím, co je hrazeno zdravotní pojišťovnou, tj. standardem, a cenou nadstandardu. Tím samozřejmě není dotčena možnost si uhradit nadstandardní péči v plné výši, ovšem jen v zařízeních, která nemají smlo

čtěte více

Přesný popis důvodu dluhu jako zákonné náležitosti uznání dluhu v občanskoprávních vztazích

06.08.2013

Institut uznání dluhu je pro občanskoprávní vztahy jako jednostranný právní úkon upraven v ustanovení § 558 Občanského zákoníku. Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. Institut uznání dluhu je jasný a srozumitelný, musí však splňovat zákonné náležitosti. Jinak není tento úkon považován za platný. Uznávací projev musí obsahovat takové údaje, z nichž důvod dluhu nepochybně vyplývá.

čtěte více