Client first.

Nakládání s daty zaměstnavatele a ukončení pracovního poměru

11.08.2015

Poruší-li zaměstnanec povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci, je zaměstnavatel podle míry závažnosti porušení povinností oprávněn ukončit pracovní poměr buď formou výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru.

Jak vyplývá z judikatury, soudy mohou při hodnocení neplatnosti výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru přihlédnout k řadě kritérií, která určují intenzitu porušení pracovních povinností (např. k osobě zaměstnance, zastávané funkci, pracovní kázni, způsobu a intenzitě porušení povinností nebo způsobené škodě).

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí ze dne 17.10.2006, sp. zn. 21 Cdo 84/2006, zabýval situací, kdy zaměstnavatel (soudní exekutor) okamžitě zrušil pracovní poměr s administrativní pracovnici, která umožnila svému synovi vstup do vnitřních prostor exekutorského úřadu, v nichž se nacházely dokumenty chráněné povinností mlčenlivosti, a na počítači zaměstnavatele obsahujícím citlivé údaje mu umožnila hrát počítačové hry, ačkoliv v její pracovní smlouvě byl uveden výslovný zákaz umožnit třetím osobám vstup na pracoviště.

Obecné soudy, jakož i Nejvyšší soud, v posuzovaném případě shodně přihlédly k tomu, že zaměstnankyně vykonávala pouze funkci administrativní pracovnice, v minulosti se nedopouštěla porušování pracovní kázně a počítač byl synem zaměstnankyně použit pouze k hraní počítačových her, aniž by se syn jakkoliv pokusil zneužít citlivé informace v něm obsažené. Z těchto důvodů proto nelze porušení povinností zaměstnankyně hodnotit jako porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, které by odůvodňovalo okamžité zrušení pracovního poměru. Porušení povinností zaměstnankyně však dosáhlo takové intenzity, že by byl zaměstnavatel oprávněn pracovní poměr vypovědět.