Client first.
Aktuality

Ujednání o změně osoby poplatníka daně z převodu nemovitých věcí

29.07.2014

 Jak jsme vás informovali již v lednu letošního roku, na základě ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, schváleného usnesením Poslanecké sněmovny č. 379/2013 Sb., je nově možné si v kupní nebo směnné smlouvě dohodnout, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva.

čtěte více

Novela advokátního tarifu

22.07.2014

 Dnem 01.07.2014 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Novelou bylo do vyhlášky vloženo zvláštní ustanovení o náhradě nákladů ve věci soudních řízení, které byly zahájeny návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech. Současně musí být splněna podmínka, že předmětem řízení je peněžité plnění, jehož hodnota nepřevyšuje 50.000 Kč. Sazba za každý úkon právní služby je pak počítána dle tohoto zvláštního ustanovení. V ustanovení je upravena sazba tak, že z tarifní hodnoty do 10.000,- Kč činí jeden úkon právní služby částku ve výši 200,- Kč, přes 10.000,- Kč částku ve výši 300,- Kč a přes 30.000,- Kč částku ve výši 500,- Kč.

čtěte více

Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele

15.07.2014

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zásadním způsobem proměnil odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitelů. Nová právní úprava dědictví se použije tehdy, pokud zůstavitel zemřel po 1. lednu 2014.

Podle starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) platilo, že dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy pouze do výše ceny nabytého dědictví. Podle nového občanského zákoníku však dědic odpovídá za dluhy zůstavitele v plném rozsahu, tedy případně i celým svým vlastním majetkem.

čtěte více

Ústavní soud se vyjádřil k otázce péče o nezletilé děti po rozvodu manželství rodičů

08.07.2014

Dne 26.5.2014 vydal Ústavní soud ČR nález, sp. zn. I. ÚS 2482/13, ve kterém vyjádřil ústavně konformní výklad k institutu střídavé péče dětí po rozvodu manželství rodičů.

Oproti dosavadní praxi svěřování dětí do péče matky se Ústavní soud přiklonil k institutu střídavé péče a zdůraznil jeho význam. Ústavní soud vyslovil názor, že „pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem a pokud oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do stří

čtěte více

Exekuce a možnost postihu cestovních náhrad

01.07.2014

Nejvyšší soud se zabýval otázkou (rozhodnutí 21 Cdo 3774/2013), zda lze nařídit a provést výkon rozhodnutí (exekuci) „přikázáním jiné peněžité pohledávky“ (dle § 59 odst. 1 písm. b) exekučního řádu či § 312 o.s.ř) postižením cestovních náhrad zaměstnance. Dospěl k závěru, že cestovní náhrady, na které povinnému zaměstnanci vůči zaměstnavateli vznikl nárok, nelze takto postihnout.

čtěte více