Client first.

Ústavní soud se vyjádřil k otázce péče o nezletilé děti po rozvodu manželství rodičů

08.07.2014

Dne 26.5.2014 vydal Ústavní soud ČR nález, sp. zn. I. ÚS 2482/13, ve kterém vyjádřil ústavně konformní výklad k institutu střídavé péče dětí po rozvodu manželství rodičů.

Oproti dosavadní praxi svěřování dětí do péče matky se Ústavní soud přiklonil k institutu střídavé péče a zdůraznil jeho význam. Ústavní soud vyslovil názor, že „pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem a pokud oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení je výjimkou, které vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte jiné řešení.“

Lze konstatovat, že se jedná o zcela zásadní rozhodnutí, které reflektuje vzrůstající počet mužů, kteří pečují o nezletilé děti.