Client first.

Novela advokátního tarifu

22.07.2014

 Dnem 01.07.2014 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Novelou bylo do vyhlášky vloženo zvláštní ustanovení o náhradě nákladů ve věci soudních řízení, které byly zahájeny návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech. Současně musí být splněna podmínka, že předmětem řízení je peněžité plnění, jehož hodnota nepřevyšuje 50.000 Kč. Sazba za každý úkon právní služby je pak počítána dle tohoto zvláštního ustanovení. V ustanovení je upravena sazba tak, že z tarifní hodnoty do 10.000,- Kč činí jeden úkon právní služby částku ve výši 200,- Kč, přes 10.000,- Kč částku ve výši 300,- Kč a přes 30.000,- Kč částku ve výši 500,- Kč.

Novela dále upravuje sazbu odměny za první poradu s klientem, včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení, ve věcech výkonu rozhodnutí a náhrady výdajů. Sazba za jeden úkon právní služby činí částku ve výši 100,- Kč.

Tato novela byla do advokátního tarifu dle Ministerstva spravedlnosti začleněna z důvodu, aby již nedocházelo k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob. V této souvislosti je však třeba dodat, že výše soudního poplatku snížena nebyla.