Client first.

Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele

15.07.2014

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zásadním způsobem proměnil odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitelů. Nová právní úprava dědictví se použije tehdy, pokud zůstavitel zemřel po 1. lednu 2014.

Podle starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) platilo, že dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy pouze do výše ceny nabytého dědictví. Podle nového občanského zákoníku však dědic odpovídá za dluhy zůstavitele v plném rozsahu, tedy případně i celým svým vlastním majetkem.

Tomuto neblahému důsledku se dědic může vyhnout tím, že v dědickém řízení uplatní tzv. výhradu soupisu. Notář, popř. správce dědictví nebo dědic, následně sepíše soupis pozůstalosti, tj. seznam veškerého majetku zůstavitele s uvedením jeho hodnoty. Pokud dědic uplatní výhradu soupisu, odpovídá za dluhy pouze do výše ceny nabytého dědictví, tj. stejně jako za účinnosti starého občanského zákoníku.

Známí věřitelé jsou o provedení soupisu vyrozuměni a mají právo se s ním seznámit a vyjádřit se k němu. Pokud věřitel prokáže, že soupis pozůstalosti neodpovídá skutečnosti v rozsahu nikoliv nepodstatném (tedy například že dle dědiců bezcenné obrazy mají značnou hodnotu), účinky výhrady soupisu se ruší a dědic odpovídá za dluhy v plném rozsahu, tedy jako kdyby výhradu soupisu vůbec neučinil.