Client first.

Exekuce a možnost postihu cestovních náhrad

01.07.2014

Nejvyšší soud se zabýval otázkou (rozhodnutí 21 Cdo 3774/2013), zda lze nařídit a provést výkon rozhodnutí (exekuci) „přikázáním jiné peněžité pohledávky“ (dle § 59 odst. 1 písm. b) exekučního řádu či § 312 o.s.ř) postižením cestovních náhrad zaměstnance. Dospěl k závěru, že cestovní náhrady, na které povinnému zaměstnanci vůči zaměstnavateli vznikl nárok, nelze takto postihnout.

Ustanovení § 299 odst. 1 o.s.ř. obsahuje taxativní výčet příjmů, které nejsou mzdou a které nemohou být postiženy výkonem rozhodnutí prováděným srážkami ze mzdy. Mezi těmito příjmy jsou uvedeny rovněž cestovní náhrady. Ustanovení § 299 odst. 1 o.s.ř. je speciálním ustanovením ve vztahu k ustanovení § 312 o.s.ř. Pokud nelze při výkonu rozhodnutí postihnout cestovní náhrady srážkami ze mzdy, nelze z toho dovodit, že cestovní náhrady lze postihnout způsobem podle § 312 o.s.ř. jako tzv. jinou peněžitou pohledávku. Z příjmů, které se vztahují se k výkonu práce nebo jsou poskytovány vedle mzdy za práci, lze výkonem rozhodnutí (exekucí) postihnout pouze ty, které jsou uvedeny v taxativním výčtu § 299 odst. 1 o.s.ř.