Client first.

Ujednání o změně osoby poplatníka daně z převodu nemovitých věcí

29.07.2014

 Jak jsme vás informovali již v lednu letošního roku, na základě ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, schváleného usnesením Poslanecké sněmovny č. 379/2013 Sb., je nově možné si v kupní nebo směnné smlouvě dohodnout, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva.

Vzhledem k tomu, že se v praxi objevily problémy, jak toto ujednání ve smlouvě formulovat, přistoupilo Generální finanční ředitelství k vydání informativního stanoviska, v němž se touto problematikou zabývá.

Generální finanční ředitelství ve stanovisku uvádí, že dohoda o změně osoby poplatníka musí být obsažena přímo v kupní nebo směnné smlouvě, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k nemovitostem; separátní dohoda tedy před finančním úřadem neobstojí. Dále musí být z ujednání zřejmá shoda účastníků na změně osoby poplatníka, nikoli pouze záměr přenést na nabyvatele část povinností v daňovém řízení. V praxi často používané formulace typu „daň zaplatí nabyvatel“ nebo „daňové přiznání podá a daň uhradí nabyvatel“ považuje Generální finanční ředitelství za nevhodné, protože na jejich základě nevstupuje nabyvatel do povinností poplatníka zcela a za poplatníka je tak podle názoru Generálního finančního ředitelství nadále třeba považovat převodce.

 Z tohoto důvodu Generální finanční ředitelství doporučuje použití např. následující formulace: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel“.