Client first.
Aktuality

ZÁKONÍK PRÁCE

31.07.2020

ZÁKONÍK PRÁCE – významná novela – shrnutí

Po několika letech příprav byla Parlamentem České republiky schválena rozsáhlejší novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Novela má č. 285/2020 Sb. a nabývá účinnosti ve dvou fázích: 30. července 2020 a 1. ledna 2021.

 

V bodech níže jsme shrnuli vše podstatné. 

 

Účinnost od 30.07.2020:

1.  Doručování písemností

 

Změny se týkají doručování důležitých písemností, které musí být doručeny do vlastních rukou zaměstnance. St

čtěte více

Změna parametrů pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 7. 2020

27.07.2020

S účinností od 1. 7. 2020 došlo ke změně nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, které tuto změnu připravilo, argumentuje tím, že dlužníkům nezbývá dostatek financí na zajištění výživy a bydlení rodiny, a docházelo tak k jejich vytlačování na hranici chudoby. Dlužníci pak na tento p

čtěte více

Smluvní pokuta u nájmu bytu nově povolena

13.07.2020

Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která mění ustanovení upravující tzv. zakázaná ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem bytu.

Právní úprava reflektuje speciální ochranu nájemce, který uspokojuje své bytové potřeby, a to mimo jiné tak, že doposud bylo výslovně zakázáno sjednat smluvní pokutu tížící nájemce za případné porušení jeho povinností vyplývajících z nájmu. Jediným zajišťujícím institutem v těchto nájemních vztazích pak fakticky byla jistota (deposit), kterou však je m

čtěte více

Předkupní právo spoluvlastníků: znovu-zrušení s účinností od 1. 7. 2020

01.07.2020

Historicky předkupní právo spoluvlastníků patřilo do českého právního řádu. S příchodem nového občanského zákoníku v roce 2014 bylo více méně zrušeno. Pro určitou nevoli spoluvlastníků rodinných a bytových domů či snad některých „zájmových skupin“, kteří chtěli mít právo ovlivnit, kdo bude spolu s nimi nemovitost vlastnit, proto bylo od roku 2018 novelou předkupní právo opět obnoveno.

Tato úprava však byla postavena tak nešťastně, že v praxi znovuzavedené předkupní právo dopadlo i na případy, kdy to bylo p

čtěte více