Client first.

Zastavení exekuce pro nemajetnost povinného a náklady exekuce

25.08.2015

Podle ust. § 89 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, platí, že pokud se exekuce zastavuje pro nemajetnost povinného, hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný, tj. věřitel. Výše paušální náhrady nákladů exekuce je ze zákona stanovena na částku 3.500,- Kč.

Otázkou, zda je exekutor v takovém případě skutečně oprávněn se po oprávněném domáhat zaplacení náhrady nákladů exekuce, se opakovaně zabývala judikatura.

Podle ustálené judikatury Ústavního je to soudní exekutor, kdo nese riziko, že majetek povinného nebude dostačovat nejenom k uspokojení nároků oprávněného, ale i nákladů exekuce; toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na oprávněného. Pokud tedy oprávněný procesně nezavinil, že došlo k zastavení exekuce, platí, že náklady exekuce má hradit povinný. Ke změně zákonné úpravy však pod vlivem této judikatury dosud nedošlo.