Client first.

Nový státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy zaměstnanců

18.08.2015

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zavádějící možnost státu přispět zaměstnavatelům nacházejícím se v těžkém období na mzdy zaměstnanců, aby zaměstnanci nemuseli být propuštěni. Novela zákona o zaměstnanosti nabude účinnosti dne 01.10.2015.

Úprava se vztahuje na zaměstnavatele, kteří nejsou schopni přidělovat zaměstnanci práci nejméně v rozsahu 20 % stanovené týdenní pracovní doby z důvodu částečné nezaměstnanosti nebo v důsledku živelní události.

Výše státem poskytovaného příspěvku bude činit 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Příspěvek může být přiznán nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu.