Client first.
Aktuality

Desátá výroční zpráva Global Employment Institute při Mezinárodní advokátní komoře

22.08.2022

Výroční globální zpráva je připravovaná Institutem globální zaměstnanosti (GEI) při Mezinárodní advokátní komoře, která upozorňuje na konkrétní obecné mezinárodní trendy v oblasti lidských zdrojů.

Toto je desátá globální výroční zpráva a je sestavena z odpovědí právníků z 55 zemí:

https://www.ibanet.org/document?id=IBA-GEI-Tenth-Annual-Global-Report-2022

Právníci z 55 zemí byli požádáni o vyplnění dotazníku. Otázky byly navrženy tak, aby pokryly nejdůležitější otázky týkající se zaměstnanosti, pracovněpr

čtěte více

„Jak likvidovat společnost s ručením omezeným…“ Praktický průvodce

11.07.2022

Naše kancelář přispěla do nové příručky vytvořené pracovní skupinou Corporate M&A Focus Group v rámci Warwick Legal Network.

 

Publications on a variety of legal measures | Warwick legal

 

Tato příručka poskytuje všeobecný přehled hlavní právních a administrativních aspektů týkajících se likvidace společnosti s ručením omezeným v různých zemích po celém světě.

 

čtěte více

“Spuštění“ elektronicky uzavíraných smluv v českém pracovním právu

06.06.2022

České pracovní právo navzdory obecným trendům doposud odolávalo praxi elektronického právního jednání. To se týká zásadních pracovněprávních dokumentů; zejména tedy těch, které vedou ke vzniku, změně či skončení pracovněprávních vztahů. Důvody spočívají především v ochranné funkci pracovního práva vůči zaměstnancům a zároveň tu je přísná regulace týkající se doručování důležitých pracovněprávních písemností. Na druhou stranu je oprávněné očekávat, že právní ochrana v zákoníku práce nebude kontraproduktivní

čtěte více

Ověřování listin pro použití v zahraničí Notářskou komorou ČR

26.05.2022

Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána , je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, apostilou nebo tzv. superlegalizací (vyšší stupeň). Apostilní doložka je ve srovnání s tzv. superlegalizací zjednodušeným ověřením.

Smyslem apostily a superlegalizace je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci

čtěte více

On-line sepisování notářských zápisů a založení s.r.o. na dálku

24.05.2022

Na podzim loňského roku nabyla účinnosti velká novela notářského řádu, která si v průběhu letošního roku postupně nachází své místo při využití v praxi. Zásadní změny, které přináší, spočívají v elektronizaci činnosti notáře, resp. mnohých z jeho činností. Jednou z nich je sepisování notářských zápisů v elektronické podobě. 

Notářský zápis na dálku je typ notářského zápisu, který může notář s účastníkem sepsat, aniž by se museli spolu fyzicky potkat na jednom místě. Založení společnosti s ručením omezeným

čtěte více

Kdo prokazuje pravost závěti zůstavitele sepsané vlastnoručně?

05.04.2022

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku ze dne 22. 2. 2022 vyjádřil k otázce, který z účastníků ve sporu o určení dědického práva nese důkazní břemeno prokazovat pravost závěti zůstavitele sepsané ve formě soukromé listiny, jež byla v průběhu pozůstalostního řízení zpochybněna.

Žalobce, kterým byl zákonný dědic, se u soudu domáhal určení, že žalovaní nejsou dědici ze závěti, která byla sepsána vlastnoručně ve formě soukromé listiny. Podle Nejvyššího soudu je třeba vycházet z pravidla zakotveného v § 56

čtěte více

Změny v právní úpravě datových schránek

21.03.2022

Dne 1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, která mimo jiné mění zásadním způsobem doručování datových zpráv mezi soukromými osobami.

V případě zasílání datových zpráv mezi těmito subjekty se nově uplatní tzv. fikce doručení.  To znamená, že pokud si osoba, které je doručováno, nevybere datovou zprávu ve lhůtě 10 dnů od zaslání, považuje se datová zpráva 10. den za doručenou.

Nově též novela zakotvuje pro

čtěte více

Změny v odpovědnosti za přestupky a v řízení o nich

10.02.2022

S účinností k 1. 2. 2022 došlo k větší novelizaci zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Novela zákona reaguje na mnohé potřeby aplikační praxe. Mezi hlavní změny s širším dopadem řadíme posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob v řízení o přestupku, upřesnění promlčecí doby u přestupků a omezení přípustnosti zastoupení obecným zmocněncem.

V oblasti posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob se jedná zejména o možnost vyloučit z nahlížení do spisu osobní a další citlivé

čtěte více

Chráněný účet

28.12.2021

V polovině tohoto roku nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která zavádí tzv. chráněný účet. Jedná se o speciální bankovní účet, který nebude postižitelný exekucí nebo soudním výkonem rozhodnutí.

Povinnost peněžního ústavu zřídit chráněný účet se vztahuje k takovému účtu, na který je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu povinného, jenž je fyzickou osobou.

Peněžní ústav je povinen na žádost povinného tento účet zřídit a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejm

čtěte více

Práce na dálku

30.11.2021

Klíčové úvahy, pracuje-li zaměstnanec zaměstnaný v Německu ze zahraničí

Článek, jehož autorem je Dr. Matthias Hinz z advokátní kanceláře ebl esch & kramer v Düsseldorfu, naše spolupracující kancelář z Warwick Legal Network.

V odkazu naleznete článek v anglické, německé a francouzské jazykové verzi.

https://www.warwicklegal.com/news/474/key-considerations-for-germany-when-employees-are-working-from-abroad

 

 

čtěte více