Client first.
Aktuality

Ověřování listin pro použití v zahraničí Notářskou komorou ČR

26.05.2022

Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána , je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, apostilou nebo tzv. superlegalizací (vyšší stupeň). Apostilní doložka je ve srovnání s tzv. superlegalizací zjednodušeným ověřením.

Smyslem apostily a superlegalizace je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci

čtěte více

On-line sepisování notářských zápisů a založení s.r.o. na dálku

24.05.2022

Na podzim loňského roku nabyla účinnosti velká novela notářského řádu, která si v průběhu letošního roku postupně nachází své místo při využití v praxi. Zásadní změny, které přináší, spočívají v elektronizaci činnosti notáře, resp. mnohých z jeho činností. Jednou z nich je sepisování notářských zápisů v elektronické podobě. 

Notářský zápis na dálku je typ notářského zápisu, který může notář s účastníkem sepsat, aniž by se museli spolu fyzicky potkat na jednom místě. Založení společnosti s ručením omezeným

čtěte více

Kdo prokazuje pravost závěti zůstavitele sepsané vlastnoručně?

05.04.2022

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku ze dne 22. 2. 2022 vyjádřil k otázce, který z účastníků ve sporu o určení dědického práva nese důkazní břemeno prokazovat pravost závěti zůstavitele sepsané ve formě soukromé listiny, jež byla v průběhu pozůstalostního řízení zpochybněna.

Žalobce, kterým byl zákonný dědic, se u soudu domáhal určení, že žalovaní nejsou dědici ze závěti, která byla sepsána vlastnoručně ve formě soukromé listiny. Podle Nejvyššího soudu je třeba vycházet z pravidla zakotveného v § 56

čtěte více

Změny v právní úpravě datových schránek

21.03.2022

Dne 1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, která mimo jiné mění zásadním způsobem doručování datových zpráv mezi soukromými osobami.

V případě zasílání datových zpráv mezi těmito subjekty se nově uplatní tzv. fikce doručení.  To znamená, že pokud si osoba, které je doručováno, nevybere datovou zprávu ve lhůtě 10 dnů od zaslání, považuje se datová zpráva 10. den za doručenou.

Nově též novela zakotvuje pro

čtěte více

Změny v odpovědnosti za přestupky a v řízení o nich

10.02.2022

S účinností k 1. 2. 2022 došlo k větší novelizaci zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Novela zákona reaguje na mnohé potřeby aplikační praxe. Mezi hlavní změny s širším dopadem řadíme posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob v řízení o přestupku, upřesnění promlčecí doby u přestupků a omezení přípustnosti zastoupení obecným zmocněncem.

V oblasti posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob se jedná zejména o možnost vyloučit z nahlížení do spisu osobní a další citlivé

čtěte více

Chráněný účet

28.12.2021

V polovině tohoto roku nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která zavádí tzv. chráněný účet. Jedná se o speciální bankovní účet, který nebude postižitelný exekucí nebo soudním výkonem rozhodnutí.

Povinnost peněžního ústavu zřídit chráněný účet se vztahuje k takovému účtu, na který je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu povinného, jenž je fyzickou osobou.

Peněžní ústav je povinen na žádost povinného tento účet zřídit a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejm

čtěte více

Práce na dálku

30.11.2021

Klíčové úvahy, pracuje-li zaměstnanec zaměstnaný v Německu ze zahraničí

Článek, jehož autorem je Dr. Matthias Hinz z advokátní kanceláře ebl esch & kramer v Düsseldorfu, naše spolupracující kancelář z Warwick Legal Network.

V odkazu naleznete článek v anglické, německé a francouzské jazykové verzi.

https://www.warwicklegal.com/news/474/key-considerations-for-germany-when-employees-are-working-from-abroad

 

 

čtěte více

„Jak založit společnost s ručením omezeným…. praktický průvodce“

29.10.2021

https://www.warwicklegal.com/news/465/how-to-incorporate-a-limited-liability-company-in-a-practical-guide

Přispěli jsme do této příručky, která byla vytvořena odbornou pracovní skupinou Corporate M&A Focus Group v rámci Warwick Legal Network a která aktuálně zahrnuje návod k založení společnosti s ručením omezeným v 16 různých zemích.

čtěte více

Odstoupení od konkurenční doložky v pracovním právu

27.10.2021

Ústavní soud vyvrátil dlouholetou judikaturu Nejvyššího soudu, dle které byl v pracovním právu dovozen plošný zákaz ujednání výslovně umožňujících zaměstnavateli odstoupit od konkurenční doložky bez udání důvodu.

Dne 21. 5. 2021 vydal Ústavní soud nález sp. zn. II. ÚS 1889/19, který reaguje na dřívější judikaturu Nejvyššího soudu týkající se dotváření práva, co se týče konkurenčních doložek v pracovněprávních vztazích. Konkrétně v otázce možnosti jejího ukončení odstoupením zaměstnavatele po dobu trvání pr

čtěte více

Vymezení předmětu podnikání /předmětu činnosti obchodní korporace

08.10.2021

V nedávné době vydal Nejvyšší soud ČR usnesení ve věci sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, kde se zabýval požadavky na vymezení předmětu činnosti / předmětu podnikání obchodní korporace. Nejvyšší soud vztáhl svou interpretaci jak na specifikaci předmětu podnikání ve společenské smlouvě (v zakladatelské listině) a u akciové společnosti ve stanovách, tak i na zápis této skutečnosti v obchodním rejstříku.

Řádné vymezení předmětu podnikání dle soudu nesplňuje předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v příloh

čtěte více