Client first.

Změny v odpovědnosti za přestupky a v řízení o nich

10.02.2022

S účinností k 1. 2. 2022 došlo k větší novelizaci zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Novela zákona reaguje na mnohé potřeby aplikační praxe. Mezi hlavní změny s širším dopadem řadíme posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob v řízení o přestupku, upřesnění promlčecí doby u přestupků a omezení přípustnosti zastoupení obecným zmocněncem.

V oblasti posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob se jedná zejména o možnost vyloučit z nahlížení do spisu osobní a další citlivé údaje osob vystupujících v řízení o přestupku, pokud to vyžaduje ochrana jejich soukromí nebo bezpečnosti a taková osoba o to požádá.

Odpovědnost za přestupeknadálezaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Tyto doby však přestaly být absolutní a nově se do nich nezapočítává doba, po kterou trvala některá ze stanovených skutečností (např. probíhající soudní řízení správní). To by mělo zamezit praxi, kdy bylo mnohdy výhodné pravomocné rozhodnutí správního orgánu napadnout ve správním soudnictví, neboť často, mimo jiné i vzhledem k přetíženosti správních soudů, uplynula promlčecí doba, než úřad stačil případ opětovně přezkoumat, pokud jeho rozhodnutí bylo např. jen pro formální pochybení zrušeno. 

Další ochranou proti takovým situacím je nové oprávnění správního orgánu nepřipustit zastoupení na základě plné moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení před správními orgány v různých věcech opětovně, nejde-li o advokáta nebo jinou osobu poskytující právní služby soustavně a za úplatu dle zvláštních zákonů. V oblasti správních trestání (zejména v agendě dopravních přestupků) dlouhodobě docházelo k tomu, že právní služby za úplatu byly takto ve velkém rozsahu poskytovány i tzv. obecnými zmocněnci. Tyto osoby, které k profesnímu výkonu takové činnosti nejsou oprávněny, nabízejí své služby s cílem vyhnout se povinnosti platit pokutu za přestupek za použití nejrůznějších obstrukčních praktik. To kromě jiného způsobovalo zahlcenost jak správních orgánů, tak následně i správních soudů.

Novela jednoznačně promítá záměr zvýšit efektivitu veřejnoprávní agendy přestupků tak, aby odpovědnosti pachatelů za spáchané přestupky bylo skutečně dosaženo.