Client first.
Aktuality

Opatření ke koronaviru - eNeschopenky „na dálku“

03.03.2020

Z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí z 3.3.2020:

Česká správa sociálního zabezpečení(ČSSZ) v souvislosti se situací přijala konkrétní opatření zejména v systému eNeschopenky. Za stávající mimořádné situace lze jako preventivní opatření proti šíření nákazy eNeschopenku, například po telefonické domluvě s pacientem vystavit i „na dálku“ a průkaz pojištěnce lze pacientovi předat až při následné vhodné příležitosti. eNeschopenku lze přitom vystavit i pacientům, kteří jsou dočasně práce neschop

čtěte více

Povinnost provést na pracovišti měření rizikového faktoru fyzická zátěž nebo pracovní poloha od 1. 3. 2020

02.03.2020

S účinností od 1. 3. 2020 dochází novelou č. 41/2020 Sb., ke změně nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Změna, na kterou bychom chtěli upozornit, se týká povinnosti zaměstnavatele provést měření rizikového faktoru fyzická zátěž nebo pracovní poloha podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jestliže se pro uvedený rizikový faktor vyskytne na pracovišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Zaměstnavateli se ukládá toto měření provést v době 6 měsíců

čtěte více

Odchod Velké Británie z EU. Co se skutečně změní?

04.02.2020

Přečtěte si článek kolegy Steena Rosenfalcka působícího v londýnské advokátní kanceláři, která je stejně jako my členem Warwick Legal Network. Steen se zabývá otázkou, co se skutečně stane odchodem Británie z EU.

www.millerrosenfalck.com/2020/01/what-will-actually-change-after-the-uk-leaves-the-eu-on-brexit-day/

 

čtěte více

Růst minimální mzdy

10.12.2019

Dle Tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí se koaliční partneři dohodli na tom, že se v příštím roce zvedne minimální mzda z 13350,- Kč na 14.600,- Kč. To představuje 40,5% průměrné mzdy v České republice.

Nárůst minimální mzdy zároveň podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. U zaručené mzdy se jedná o mzdu nebo plat odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, na kterou zaměstnanci vzniklo právo při 40-ti hodinové týdenní pracovní době. Jednotlivé zaručené mzdy dle skupin

čtěte více

Novela zákona o místních poplatcích

05.11.2019

Dne 6. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 278/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodové zprávy je patrné, že se zákonodárce zasadil o lepší systematické členění již zastaralého zákona o místních poplatcích. Zároveň také rozhodl o zavedení nového poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Novela zákona o místních poplatcích s výjimkou jednoho ze svých ustanovení účinnosti k 1.1.2020.

čtěte více

Náhrady cestujícím v letecké dopravě.

22.10.2019

Soudní dvůr Evropské Unie svým rozsudkem ze dne 10.07.2019, sp. zn.: C-163/18 – HQ, IP, JO v. Aegean Airlines SA rozhodl, že cestující, který má podle směrnice 90/314/EHS právo se obrátit na organizátora souborných služeb, aby mu byla proplacena pořizovací cena letenky v případě neuskutečněného zájezdu, se nemůže domáhat náhrady pořizovací ceny letenky od provozujícího leteckého dopravce na základě zmíněného nařízení, a to ani v případě, že se organizátor souborných služeb dostal do platební neschopnosti.

čtěte více

Předkupní právo dle §3056 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

15.10.2019

V projednávaném případě byla žalobkyně výlučnou vlastnicí pozemku s tím, že žalovaný byl vlastníkem podílu o velikosti 92/183 na stavbě, která se na pozemku nacházela. Zbylými spoluvlastníky byly třetí osoby. Podíl na stavbě žalovaný nabyl na základě dvou kupních smluv od předešlých vlastníků podílu. Žalobkyně se domáhala nahrazení projevu vůle– uzavření kupní smlouvy z titulu předkupního práva dle přechodných ustanovení §3056 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Předmětný spor byl projednán Nejvyšším soudem České republiky.

čtěte více

Konference WLN v Lisabonu

04.10.2019

Zúčastnili jsme se konference Warwick Legal Network (WLN), která se ve dnech 19. a 20. září 2019 konala v hlavním městě Portugalska. Za naši advokátní kancelář se konferenci v Lisabonu účastnila Andrea Krásná. Konference byla zahájena setkáním delegátů z členských advokátních kanceláří WLN na slavnostní recepci v hostitelské kanceláři VSA - Vaz Serra & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL. Pracovní program konference se týkal obchodních transakcí ve sportu.

Příští konference se bude konat na jaře 20

čtěte více

M&A ve zdravotnictví

01.10.2019

30.9.2019 byla úspěšně dokončena M&A transakce, při které naši klienti prodali kliniku za kupní cenu dosahující 700 mil. Kč (ca. 27 mil. EUR). Naše advokátní kancelář poskytovala prodávajícím veškeré právní služby související s prodejem.

čtěte více

Daň z převodu nemovitostí

17.09.2019

Jádrem sporu mezi žalobcem a žalovaným bylo, zda základ daně z nabytí nemovitých věcí zahrnuje rovněž odpovídající částku DPH.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 3 Afs 106/2017-90 ze dne 30.05.2019 konstatoval, že podstatou daně z převodu nemovitostí je zdanění hodnoty převáděné nemovitosti a převodcem dosaženého finančního výnosu z prodeje nemovitosti. Zdůraznil tak, že za součást finančního výnosu převodce nelze považovat zákonné DPH, jež vázne na kupní ceně nemovitosti. Zahrnutí DPH do základ

čtěte více