Client first.
Aktuality

Rozdělení spoluvlastnictví

16.07.2019

Žalobce se vůči žalovanému domáhal vypořádání spoluvlastnictví na pozemku, jehož součástí byl rodinný dům. Každý z účastníků vlastnil spoluvlastnický podíl o velikosti ideální jedné poloviny. Spoluvlastnictví se dle zákonné dikce vypořádá buď rozdělením věci, prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, či převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu.

čtěte více

Novela Insolvenčního zákona

02.07.2019

Dne 01.06.2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“), která se zejména dotýká změny podmínek oddlužení fyzických osob.

čtěte více

Výklad konkurenční doložky Ústavním soudem

18.06.2019

Ústavní soud dne 2. 5. 2019 rozhodl nálezem sp. zn. II. ÚS 3101/18 o ústavní stížnosti v případu, kde společnost žalovala bývalého zaměstnance ve věci porušení sjednané konkurenční doložky. Zaměstnanec se zavázal po dobu jednoho roku od ukončení pracovního poměru zdržet výdělečné činnosti, která by pro zaměstnavatele měla soutěžní povahu. Následně bývalý zaměstnanec konkurenční doložku porušil tím, že pracoval 4 dny u zaměstnavatele, který pro žalující společnost představoval přímého konkurenta.

čtěte více

Výpověď nájmu bytu

04.06.2019

Pronajímatel bytu dal nájemci výpověď z nájmu podle §2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), z důvodu hrubého porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, které spočívalo v tom, že nájemce v bytě nebydlí a přenechal jej bez souhlasu pronajímatele do podnájmu dalším osobám a tito podnájemci současně negativně rušili ostatní obyvatele domu.

čtěte více

Novela občanského zákoníku související se zákonným předkupním právem spoluvlastníků

21.05.2019

Znovuzavedení časově neomezeného zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí účinné od 01.01.2018 vedlo k praktickým problémům zejména ve vztahu k převedení vlastnického práva garážových stání, pozemků a sklepů nacházející se ve spoluvlastnictví všech vlastníků bytových jednotek v budově.

čtěte více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191

07.05.2019

16.02.2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 06.07.2019, kterým odpadly těžkosti související s opatřováním ověřovacích doložek tzv. apostilou některých veřejných listin vydaných orgány členského státu EU.

čtěte více

Novinky týkající se srážek ze mzdy

30.04.2019

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dojde od 01.06.2019 ke změně nařízení vlády o nezabavitelných částkách a tato změna se dotkne výpočtu srážek ze mzdy. Konkrétně dochází ke zvýšení částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy dlužníka srazí bez omezení. Nově se bude jednat nikoliv o součet životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, ale o dvojnásobek tohoto součtu. Dochází tak k posunu pouze horní hranice, do které se uplatňuje třetinový systém. Z přechodných ustanovení nařízení

čtěte více

Započtení nejisté a neurčité pohledávky

16.04.2019

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp.zn.: 28 Cdo 5711/2017 ze dne 1.10.2018 částečně vyřešil hojně diskutovanou otázku, co se rozumí pod pojmem „nejisté a neurčité pohledávky“.

čtěte více

Konference WLN v Miláně

02.04.2019

Ve dnech 21. – 23. března 2019 se uskutečnila konference Warwick Legal Network v italském Miláně. Hostitelem konference byla členská kancelář Bureau Plattner zahrnující advokáty, daňové poradce a auditory působící v Bolzanu, Miláně, Meranu.

čtěte více

Monitoring osob a ochrana osobních údajů

26.03.2019

V souvislosti s hojně diskutovaným článkem 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zakotvující povinnost správce zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nyní Úřad pro ochranu osobních údajů vydal sjednocující stanovisko, které by mělo být vodítkem pro správce osobních údajů k tomu, zda-li budou povinni zpracovat výše uvedené posouzení vlivu na ochranu údajů (dále jen „DPIA“) či nikoliv.

čtěte více