Client first.

Změny v právní úpravě datových schránek

21.03.2022

Dne 1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, která mimo jiné mění zásadním způsobem doručování datových zpráv mezi soukromými osobami.

V případě zasílání datových zpráv mezi těmito subjekty se nově uplatní tzv. fikce doručení.  To znamená, že pokud si osoba, které je doručováno, nevybere datovou zprávu ve lhůtě 10 dnů od zaslání, považuje se datová zpráva 10. den za doručenou.

Nově též novela zakotvuje pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající automatické přijímání datových zpráv od všech osob. Oproti předchozí úpravě, dle které právnické a fyzické osoby podnikající měly možnost deaktivace přijímání datových zpráv od všech soukromých subjektů, má nově tuto možnost pouze soukromá fyzická osoba.

Dále pak dne 1. 1. 2023 dle téže novely dojde i bez žádosti ke zřízení datových schránek také nepodnikajícím fyzickým osobám, které se přihlásí do tzv. národního bodu pro identifikaci a autentizaci (online veřejná správa s ověřením totožnosti uživatele), a to např. prostřednictvím eObčanky nebo bankovní identity. 

Shora uvedená novela byla schválena v rámci přijetí zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.