Client first.

Ověřování listin pro použití v zahraničí Notářskou komorou ČR

26.05.2022

Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána , je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, apostilou nebo tzv. superlegalizací (vyšší stupeň). Apostilní doložka je ve srovnání s tzv. superlegalizací zjednodušeným ověřením.

Smyslem apostily a superlegalizace je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Pro úplnost, s některými státy má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu, která určuje, jaké listiny není třeba shora uvedeným způsobem vůbec ověřovat.

Notářská komora České republiky na základě loňské novely notářského řádu získala oprávnění vydávat apostilní doložky k listinám, které byly vydány nebo ověřeny notářem. Listina musí být opatřena podpisem notáře nebo notářského kandidáta; listiny s podpisem notářského tajemníka nebo koncipienta není možné apostilní doložkou opatřit. Taktéž listiny spojené s úředním překladem musí obsahovat doložku notáře o ověření podpisu soudního tlumočníka.

Ověřené kopie, výpisy a další listiny získané například prostřednictvím České pošty nebo originály matričních dokladů (např. rodné a oddací listy) nelze apostilní doložkou Notářské komory České republiky opatřit.

Ministerstvo spravedlnosti nadále ověřuje české veřejné listiny vydané nebo sepsané notáři v případě nutnosti superlegalizace. Stejně tak Ministerstvo spravedlnosti provádí apostilační činnosti v případě listin vydaných soudy či soudními exekutory. Ostatní veřejné listiny ověřuje Ministerstvo zahraničních věcí.

Na Notářské komoře ČR a regionálních notářských komorách lze tedy ověřit apostilní doložkou české veřejné listiny vydané nebo sepsané právě jen notáři.