Client first.
Aktuality

Pohled Ústavního soudu na souběh funkcí zaměstnance a člena statutárního orgánu

18.10.2016

Ústavní soud České republiky vydal v nedávné době rozhodnutí (nález Ústavního soudu ze dne 13.09.2016, sp. zn. I. ÚS 190/15), ve kterém se vyjádřil k otázce přípustnosti/nepřípustnosti souběhu funkcí, resp.  zda může člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonávat činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, v pracovněprávním vztahu.

čtěte více

Zákon o prokazování původu majetku

11.10.2016

Ve sbírce zákonů byl 03.10.2016 publikován nový zákon č. 321/2016 Sb., který nabyde účinnosti dne 01.12.2016.

Zákon zavádí nové pravomoci finančních úřadů v oblasti daně z příjmu, spočívající ve zvláštním oprávnění vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku a případně jej dodatečně zdanit.

čtěte více

Přizpůsobení stanov SVJ

04.10.2016

O povinnosti společenství vlastníků jednotek (SVJ) přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku své stanovy nové právní úpravě není pochyb. Dosud však neexistovala jednota v tom, zda se pro přizpůsobení stanov SVJ vzniklých před 01.01.2014 vyžaduje forma veřejné listiny (notářského zápisu) či nikoliv.

čtěte více

Nabytí od nevlastníka do 31.12.2013

27.09.2016

Nejvyšší soud vydal v nedávné době rozhodnutí (sp. zn. 30 Cdo 2659/2016), kterým potvrdil obrat ve své dosavadní judikatuře v otázce nabytí od nevlastníka dle úpravy platné před novým občanským zákoníkem.

Nejvyšší soud bude napříště považovat nabytí od nevlastníka za možné, pokud byl nabyvatel v dobré víře, že věc nabývá od vlastníka skutečného. Toto pravidlo dopadá zejména na situace, kdy došlo k nabytí nemovitosti od osoby, která byla zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, avšak z nějakého důvodu

čtěte více

Nová úprava spotřebitelských úvěrů

20.09.2016

Ve sbírce zákonů byl v nedávné době publikován zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 01.12.2016 a nahradí stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

čtěte více

Elektronická evidence tržeb se blíží

13.09.2016

V dubnu tohoto roku vyšel ve sbírce zákonů zcela nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí.

čtěte více

Hodnocení přiměřenosti smluvní pokuty

06.09.2016

Nejvyšší soud České republiky vydal v nedávné době rozsudek (rozsudek ze dne 01.06.2016, sp. zn. 23 Cdo 4620/2015), ve kterém se v souvislosti s právem soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu zabýval otázkou hodnocení přiměřenosti smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla.

čtěte více

Účinnost novely daně z nabytí nemovitých věcí

30.08.2016

Novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, o níž jsme Vás informovali již dříve, byla dne 5. srpna 2016 vyhlášena ve sbírce zákonů. Nyní je tedy jisté, že účinnost novely nastane dne 1. listopadu 2016. Daňová povinnost vzniklá do tohoto data se ale bude ještě plně řídit dosavadní úpravou. Rozhodný je přitom den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Proto doporučujeme podávat návrhy na vklad na konci října tohoto roku nejlépe osobně na podatelně katastrálního úřadu (nikoliv p

čtěte více

Nová právní úprava přestupků

23.08.2016

Ve Sbírce zákonů byly v nedávné době publikovány dva nové zákony z oblasti přestupkového práva, a to zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Oba dva zákony nabudou účinnosti 01.07.2017 a nahradí stávající zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

K zásadní novince patří skutečnost, že dané zákony se již nebudou vztahovat pouze na fyzické osoby, nýbrž se budou nově aplikovat i na právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Dojde jimi ro

čtěte více

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

02.08.2016

Již dříve jsme informovali o tom, že se v legislativním procesu nachází významná změna zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Náš poslední článek vizte zde: http://www.baroch-sobota.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-1.

čtěte více