Client first.
Aktuality

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového nájemce

29.11.2016

Nejvyšší soud České republiky se v nedávné době (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.07.2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015) vyjádřil k otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením nájmu prostor určených k podnikání (nebytových prostor).

čtěte více

Účast zaměstnanců v dozorčích radách

22.11.2016

Dne 9. listopadu 2016 schválila Poslanecká sněmovna historicky první novelu zákona o obchodních korporacích. K přijetí novely je však nyní ještě třeba souhlas Senátu a podpis prezidenta.

čtěte více

Novela občanského zákoníku

15.11.2016

Před více jak rokem jsme informovali o postoupení návrhu novely občanského zákoníku do Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna tento návrh schválila dne 26.10.2016 ve třetím závěrečném čtení a pokud novelu schválí i Senát a podepíše prezident, bude se jednat o první změnu tohoto předpisu.

čtěte více

Dražba mezi spoluvlastníky

08.11.2016

Nejvyšší soud v nedávné době vydal usnesení ve věci sp. zn. sp. zn. 22 Cdo 2208/2015, v němž se vyjádřil k aplikaci § 1147 občanského zákoníku in fine. Ten stanoví zvláštní pravidlo pro zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k věci soudem, které zní: „v odůvodněném případě může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky.“

čtěte více

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017

01.11.2016

Vláda České republiky přijala nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

čtěte více

Forma smlouvy o převodu podílu v s.r.o.

25.10.2016

Na rozdíl od § 115 odst. 3 zrušeného obchodního zákoníku nová soukromoprávní úprava neobsahuje explicitní úpravu formy smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným.

čtěte více

Pohled Ústavního soudu na souběh funkcí zaměstnance a člena statutárního orgánu

18.10.2016

Ústavní soud České republiky vydal v nedávné době rozhodnutí (nález Ústavního soudu ze dne 13.09.2016, sp. zn. I. ÚS 190/15), ve kterém se vyjádřil k otázce přípustnosti/nepřípustnosti souběhu funkcí, resp.  zda může člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonávat činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, v pracovněprávním vztahu.

čtěte více

Zákon o prokazování původu majetku

11.10.2016

Ve sbírce zákonů byl 03.10.2016 publikován nový zákon č. 321/2016 Sb., který nabyde účinnosti dne 01.12.2016.

Zákon zavádí nové pravomoci finančních úřadů v oblasti daně z příjmu, spočívající ve zvláštním oprávnění vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku a případně jej dodatečně zdanit.

čtěte více

Přizpůsobení stanov SVJ

04.10.2016

O povinnosti společenství vlastníků jednotek (SVJ) přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku své stanovy nové právní úpravě není pochyb. Dosud však neexistovala jednota v tom, zda se pro přizpůsobení stanov SVJ vzniklých před 01.01.2014 vyžaduje forma veřejné listiny (notářského zápisu) či nikoliv.

čtěte více

Nabytí od nevlastníka do 31.12.2013

27.09.2016

Nejvyšší soud vydal v nedávné době rozhodnutí (sp. zn. 30 Cdo 2659/2016), kterým potvrdil obrat ve své dosavadní judikatuře v otázce nabytí od nevlastníka dle úpravy platné před novým občanským zákoníkem.

Nejvyšší soud bude napříště považovat nabytí od nevlastníka za možné, pokud byl nabyvatel v dobré víře, že věc nabývá od vlastníka skutečného. Toto pravidlo dopadá zejména na situace, kdy došlo k nabytí nemovitosti od osoby, která byla zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, avšak z nějakého důvodu

čtěte více