Client first.
Aktuality

Přednost na kruhovém objezdu

29.03.2016

V reakci na aktuální mediální ohlas informujeme i my o novém pravidlu pro přednost na kruhovém objezdu, které platí od 1. ledna letošního roku.

čtěte více

Změna v právní úpravě ochranných známek Společenství

22.03.2016

Dne 23.03.2016 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16.12.2015, které zavádí celou řadu změn v dosavadní úpravě a fungování ochranných známek Společenství.

čtěte více

Nové podmínky výkupu pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury od 1. května 2016

15.03.2016

Novela č. 49/2016 Sb. mění s účinností od 1. května 2016 zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a provádí též dílčí změnu zákona o vyvlastnění.

čtěte více

Kamerové systémy v bytových domech

08.03.2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydal nové stanovisko (stanovisko č. 1/2016), ve kterém se zabývá problematikou instalování kamer se záznamem do bytových domů.

čtěte více

Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty

16.02.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která plátcům daně z přidané hodnoty ukládá novou povinnost zasílat správci daně kontrolní hlášení.

čtěte více

Novela zákona o ochraně spotřebitele

02.02.2016

Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nově zavádí institut klamavého opomenutí.

 V důsledku této skutečnosti je prodávající (tj. podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby) povinen v rámci nabídky ke koupi uvádět tzv. podstatné informace (nejsou-li patrné ze souvislostí), kterými se rozumí:

-          hlavní znaky výrobku nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku, jakož i výrobku nebo službě;

čtěte více

Běžná údržba a drobné opravy bytu

19.01.2016

Ve Sbírce zákonů bylo vydáno nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. lednu 2016 a nahrazuje právní úpravu, která byla v minulosti obsažena v nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které bylo v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku zrušeno k 1. lednu 2014.  Nařízení vlády stanoví, v jakém rozsahu je nájemce povinen provádět běžnou údržbu a drobné opravy a nést náklady s tím spojené.

čtěte více

Zdanění nemovitých věcí

05.01.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), která přináší změny v oblasti zdanění nemovitých věcí a osvobození od daně.

čtěte více

Povinnost obstarat si průkaz energetické náročnosti budov

22.12.2015

Vzhledem k tomu, že od 01.01.2016 dochází k rozšíření povinnosti pro vlastníka budovy opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz ENB“) i na případy nájmu ucelené části budovy či nájem jednotky, shrnujeme tuto problematiku následovně:

čtěte více

Nepoužívání oděvu určeného zaměstnavatelem

08.12.2015

Nejvyšší soud České republiky se nedávno zabýval otázkou (rozsudek ze dne 25.06.2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014), zda lze za porušení povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci považovat i to, že zaměstnanec nepoužívá při práci oděv určený zaměstnavatelem.

čtěte více