Client first.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového nájemce

29.11.2016

Nejvyšší soud České republiky se v nedávné době (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.07.2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015) vyjádřil k otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením nájmu prostor určených k podnikání (nebytových prostor).

V daném případě šlo o situaci, kdy pronajímatel ukončil nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, ve kterých nájemce provozoval kavárnu a sjednal nájemní smlouvu s novým nájemcem, který v nich rovněž začal provozovat kavárnu.

V souladu s § 338 zákoníku práce přecházejí práva a povinností z pracovněprávních vztahů v případě, že dochází k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli.

Dle názoru Nejvyššího soudu dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele i v případě ukončení nájmu nebytových prostor, pokud dojde k uzavření smlouvy o nájmu těchto prostor a nový nájemce pokračuje v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

Nejvyšší soud přitom dovodil převod činnosti a úkolů zaměstnavatele i v situaci, kdy mezi původním a novým nájemcem neexistoval žádný smluvní či jakýkoli jiný vztah. Podstatná není ani skutečnost, zda původní nájemce v prostorách zanechal věci sloužící k provozu předmětné činnosti.