Client first.
Aktuality

Exekuce a možnost postihu cestovních náhrad

01.07.2014

Nejvyšší soud se zabýval otázkou (rozhodnutí 21 Cdo 3774/2013), zda lze nařídit a provést výkon rozhodnutí (exekuci) „přikázáním jiné peněžité pohledávky“ (dle § 59 odst. 1 písm. b) exekučního řádu či § 312 o.s.ř) postižením cestovních náhrad zaměstnance. Dospěl k závěru, že cestovní náhrady, na které povinnému zaměstnanci vůči zaměstnavateli vznikl nárok, nelze takto postihnout.

čtěte více

Vzdání se zástavního práva za účinnosti nového Občanského zákoníku

24.06.2014

Vzdání se zástavního práva bylo před 01.01.2014 upraveno v  zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to konkrétně v ustanovení § 170 odst. (1) písm. c), kdy se zástavní věřitel vzdal svého zástavního práva jednostranným právním úkonem.

V novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je vzdání se zástavního práva upraveno v ustanovení § 1377 odst. (1) písm. b) obdobně, jako bylo upraveno v občanském zákoníku účinném před 01.01.2014.

čtěte více

Náležitosti obchodních listin

17.06.2014

 

Stejně jako podle obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), jsou podnikatelé i podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) povinni se na svých obchodních listinách náležitě identifikovat.

Podle § 435 nového občanského zákoníku musí podnikatelé na svých obchodních listinách uvádět následující údaje: jméno (název, obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo. Pokud je podnikatel zapsán do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, je povinen uvést též údaj o tomto zápisu; v případě zápisu do obchodního rejstříku se bude jednat o označení rejstříkového soudu, oddílu a vložky.

čtěte více

Povinnost platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla

10.06.2014

Dne 31.03.2014 vydal Ústavní soud ČR velice zajímavé rozhodnutí týkající se povinnosti platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla (nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 2221/13).

Předmětem řízení byl spor mezi Českou kanceláří pojistitelů a majitelem vozidla o úhradu příspěvku dle ust. § 24 c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění.  Tento příspěvek musí být zaplacen, jestliže je vozidlo provozováno bez platného pojištění.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

10.06.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 06.06.2014 se uskutečnilo v pořadí deváté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti pracovního, rodinného a dědického práva. Další právní poradenství proběhne 04.07.2014.

čtěte více

Spoluzavinění škody poškozeným – spolujezdcem v autě

03.06.2014

Předpokladem odpovědnosti za škodu je vznik škody, porušení povinnosti a příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením povinnosti; v některých případech musí být rovněž tyto předpoklady pokryty zaviněním odpovědné osoby (škůdce). Byla-li škoda způsobena také jednáním poškozeného, je v tomto rozsahu vyloučena odpovědnost škůdce. To má praktické dopady mj. v případech vzniku škody při dopravních nehodách.

čtěte více

Závaznost územního rozhodnutí i pro nového vlastníka pozemku

27.05.2014

Územní rozhodnutí je dle ustanovení § 77 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků či o ochranném pásmu.

V případě, že kupující nabyl pozemek po té, co k němu bylo vydáno územní rozhodnutí ve prospěch předchozího vlastníka pozemku, je toto územní rozhodnutí závazné i pro nového vlastníka. Žádá-li tedy nový vlastník např. o vydání stavebního povolení, stavební úřad by neměl zkoumat, komu bylo územní rozhodnutí vydáno, ale zda žádost o stavební povolení je v souladu s vydaným územním rozhodnutím.

čtěte více

Chystá se novela živnostenského zákona – co přinese nového?

20.05.2014

Ve středu 14.05.2014 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vládní novelu živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 85).

Navrhovaná právní úprava bude především dopadat na aktivní podnikatele, nebo podnikatele, kterým již zaniklo poslední živnostenské oprávnění, a to v oblasti zveřejňovaných údajů v živnostenském rejstříku. Některé dosud zveřejňované údaje o těchto osobách budou po nabytí účinnosti nové právní úpravy považovány za údaje neveřejné.

čtěte více

Zařízení umožňující sdělování autorských děl veřejnosti v provozovně

13.05.2014

V posledních letech se někteří kolektivní správci autorských práv (například OSA, OAZA) ve velkém měřítku obracejí na společnosti a osoby, které poskytují služby ve svých veřejně přístupných provozovnách (dále jen „uživatelé“), s výzvami k úhradě autorských odměn (například za provozování rádia či televizoru).

čtěte více

Nemožnost vyloučení nebo zkrácení 20-ti denní lhůty v rámci povinnosti katastrálního úřadu informovat vlastníka o změně právních poměrů u jeho nemovitosti

06.05.2014

Nová povinnost katastrálního úřadu informovat vlastníka v případě, že je jeho nemovitost dotčena změnou právních poměrů přinesl zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“). Toto ustanovení slouží k ochraně vlastníka nemovitosti před fiktivními podvodnými převody v katastru.

čtěte více