Client first.
Aktuality

„Jak založit společnost s ručením omezeným…. praktický průvodce“

29.10.2021

https://www.warwicklegal.com/news/465/how-to-incorporate-a-limited-liability-company-in-a-practical-guide

Přispěli jsme do této příručky, která byla vytvořena odbornou pracovní skupinou Corporate M&A Focus Group v rámci Warwick Legal Network a která aktuálně zahrnuje návod k založení společnosti s ručením omezeným v 16 různých zemích.

čtěte více

Odstoupení od konkurenční doložky v pracovním právu

27.10.2021

Ústavní soud vyvrátil dlouholetou judikaturu Nejvyššího soudu, dle které byl v pracovním právu dovozen plošný zákaz ujednání výslovně umožňujících zaměstnavateli odstoupit od konkurenční doložky bez udání důvodu.

Dne 21. 5. 2021 vydal Ústavní soud nález sp. zn. II. ÚS 1889/19, který reaguje na dřívější judikaturu Nejvyššího soudu týkající se dotváření práva, co se týče konkurenčních doložek v pracovněprávních vztazích. Konkrétně v otázce možnosti jejího ukončení odstoupením zaměstnavatele po dobu trvání pr

čtěte více

Vymezení předmětu podnikání /předmětu činnosti obchodní korporace

08.10.2021

V nedávné době vydal Nejvyšší soud ČR usnesení ve věci sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, kde se zabýval požadavky na vymezení předmětu činnosti / předmětu podnikání obchodní korporace. Nejvyšší soud vztáhl svou interpretaci jak na specifikaci předmětu podnikání ve společenské smlouvě (v zakladatelské listině) a u akciové společnosti ve stanovách, tak i na zápis této skutečnosti v obchodním rejstříku.

Řádné vymezení předmětu podnikání dle soudu nesplňuje předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v příloh

čtěte více

Novela zákona o zaměstnanosti – český „kurzarbeit“

09.08.2021

Dne 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí institut tzv. kurzarbeitu. Jedná se o protikrizové opatření – podporu pro situace, kdy je třeba podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory. Aktivace poskytování této podpory nastane vždy na základě nařízení vlády. Důvody pro vydání takového nařízení vlády mohou být hospodářské povahy, nebo mohou nastat z důvodu živelní události, epidemie, kybernetického útoku či jiné mimořádné události, které jsou

čtěte více

Nabídka práce - advokátní koncipient/koncipientka

06.08.2021

Baroch Sobota, advokátní kancelář s.r.o. přijme do svého týmu advokátního koncipienta / koncipientku (praxe není podmínkou) se zájmem zejména o soukromé právo.

Jsme menší zavedená kancelář v centru Prahy a také členové mezinárodní asociace nezávislých právních kanceláří Warwick Legal Network, ve strategickém partnerství s ASEAN Legal Alliance.

Nabízíme práci pro tuzemské i zahraniční klienty, včetně zastupování v soudních řízeních. Poskytujeme odpovídající finanční ohodnocení, nevyžadujeme práci přesčas a

čtěte více

Zákon o náhradním výživném

27.07.2021

Dne 1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě.

Účelem tohoto zákona je pomoc rodičům samoživitelům a jejich nezaopatřeným dětem, kterým se od osoby druhého rodiče, resp. od osoby, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost nedostává stanovené výše výživného. Náhradní výživné je sociální dávkou, kterou poskytuje stát. Výše náhradního výživného je však omezena, a to na maximální částku ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Obecně ale určení výše náhra

čtěte více

Novela živnostenského zákona v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

08.07.2021

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.  Tento zákon mění i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V ž

čtěte více

Nový Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

11.05.2021

Dne 3.2.2021 byl ve sbírce zákonů vyhlášen Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který nabývá účinnosti dne 1.1.2022.

Cílem tohoto předpisu je nastolení právní jistoty adresátů norem územních samosprávných celků, a tedy vytvoření sbírky, kde se takové normy budou uveřejňovat. K naplnění principu právního státu je totiž nezbytné, aby adresáti právní normy, kteří mají znát svá práva a povinnosti stanovené právním řádem měli možnost seznámit se s formálními

čtěte více

Zákon o evidenci skutečných majitelů – jiné sankce

21.04.2021

Zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabude účinnosti k 1. 6. 2021, upravuje vedle přestupků i jiné sankce související s nezapsáním skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, kterými se budeme zabývat v této aktualitě.

V první řadě je potřeba uvést soukromoprávní sankce související s účastí společníka ve společnosti.

Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, skutečný majitel ani právnická osoba, jejímž je rovněž skutečným majitelem, nesmí vykonávat

čtěte více

Zákon o evidenci skutečných majitelů – přestupky

23.03.2021

Jak jsme uvedli v minulé aktualitě, tato aktualita bude mimo jiné rozebírat podrobněji přestupky a další sankce, které zavádí nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabývá účinnosti k 1.6.2021.

V prvé řadě je potřeba uvést přestupek, kterého se dopustí evidující osoba (tj. osoba, která má skutečného majitele), pokud ani na výzvu soudu nezajistí zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů.

Dále, pokud soud smaže nesprávné údaje z evidence skutečných majitelů a nenahradí je novými, evidují

čtěte více