Client first.
Aktuality

Chystá se novela živnostenského zákona – co přinese nového?

20.05.2014

Ve středu 14.05.2014 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vládní novelu živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 85).

Navrhovaná právní úprava bude především dopadat na aktivní podnikatele, nebo podnikatele, kterým již zaniklo poslední živnostenské oprávnění, a to v oblasti zveřejňovaných údajů v živnostenském rejstříku. Některé dosud zveřejňované údaje o těchto osobách budou po nabytí účinnosti nové právní úpravy považovány za údaje neveřejné.

čtěte více

Zařízení umožňující sdělování autorských děl veřejnosti v provozovně

13.05.2014

V posledních letech se někteří kolektivní správci autorských práv (například OSA, OAZA) ve velkém měřítku obracejí na společnosti a osoby, které poskytují služby ve svých veřejně přístupných provozovnách (dále jen „uživatelé“), s výzvami k úhradě autorských odměn (například za provozování rádia či televizoru).

čtěte více

Nemožnost vyloučení nebo zkrácení 20-ti denní lhůty v rámci povinnosti katastrálního úřadu informovat vlastníka o změně právních poměrů u jeho nemovitosti

06.05.2014

Nová povinnost katastrálního úřadu informovat vlastníka v případě, že je jeho nemovitost dotčena změnou právních poměrů přinesl zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“). Toto ustanovení slouží k ochraně vlastníka nemovitosti před fiktivními podvodnými převody v katastru.

čtěte více

Předkupní právo dle ustanovení § 3056 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) vs. bytová jednotka

29.04.2014

NOZ se navrátil k zásadě superficies solo cedit, podle níž povrch ustupuje pozemku. To znamená, že pokud vlastník pozemku bude totožný s vlastníkem stavby, stává se stavba součástí pozemku. Pokud však stavba bude ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, nestane se stavba jeho součástí a bude nadále nemovitou věcí.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

29.04.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 02.05.2014 se uskutečnilo v pořadí osmé bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát právní poradenství využilo samotné středisko. Nově došlo k rozšíření služeb Centra pomoci dětem, mládeži a rodině o službu poskytování sociálněprávního poradenství v oblasti opatrovnického řízení. Další právní poradenství proběhne 06.06.2014.

čtěte více

Lékařský posudek a vymezení zdravotní nezpůsobilosti – aktuální judikát Nejvyššího soudu ČR!

22.04.2014

Nejvyšší soud se při své rozhodovací činnosti vyjádřil k otázce, jak má znít závěr lékařského posudku, aby tento posudek (respektive jeho závěr) mohl založit důvod k platné výpovědi podle zákoníku práce  (rozhodnutí 21 Cdo 224/2013, ze dne 16.12.2013). 

čtěte více

Výklad pojmů „obvyklé vybavení domácnosti“ a „vlastnictví, které podnikatel nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti“ ve světle nejnovější judikatury

15.04.2014

Ustanovení § 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“) stanoví, které věci povinného nelze v případě výkonu rozhodnutí takovým výkonem postihnout. V praxi se jedná např. o výjimky spadající do kategorie „obvyklé vybavení domácnosti“ dle ustanovení § 322 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a v případě podnikatele „vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti“ dle § 322 odst. 3 o.s.ř.

čtěte více

Dětská skupina – od 1. září 2014 možný typ další služby péče o předškolní děti

08.04.2014

Dne 26.3.2014 proběhlo v Poslanecké sněmovně ČR první čtení vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 82/0 (dále jen „zákon o dětské skupině“). Návrh zákona je reakcí na stále častější požadavky rodičů na zvýšení kvality a dostupnosti předškolní péče.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

08.04.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 04.04.2014 se uskutečnilo v pořadí sedmé bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti práva dědického, civilního procesu a exekučního řízení. Zejména se jednalo otázky sepsání výzvy k plnění a sepsání poslední vůle společně s možností jejího vložení do notářské úschovy aj. Další právní poradenství proběhne 02.05.2014.

čtěte více

Koncepce předsmluvní odpovědnosti v novém občanském zákoníku

01.04.2014

Předsmluvní odpovědnost byla v  zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dovozována z odpovědnosti za porušení prevenční povinnosti, resp. odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Soudními rozhodnutími byla předsmluvní odpovědnost řešena pouze ad hoc, a dovozena v případě ukončení jednání o uzavření smlouvy bez legitimního důvodu. Škoda spočívala pouze ve vynaložení neobvyklých nákladů vzniklých v důsledku požadavků strany, která jednání ukončila, nikoliv v nákladech obvyklých. V zákoně č. 513/1993 Sb., obchodní zákoník, byla dříve předsmluvní odpovědnost řešena pouze v rámci odpovědnosti za škodu za porušení povinnosti neprozradit nebo nepoužít v rozporu s jejich účelem takové informace, které si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytly jako důvěrné.

čtěte více