Client first.
Aktuality

Limit pro povinné bezhotovostní platby klesne

04.11.2014

Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky schválily návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, pokud jde o výši limitu pro povinné bezhotovostní platby.

 Dosud platí, že překračuje-li výše platby částku 350.000,- Kč, musí být platba provedena bezhotovostně. Nově dojde ke snížení tohoto limitu, a to na částku 270.000,- Kč.

 Lze očekávat, že výše uvedená novela zákona o omezení plateb v hotovosti nabude účinnosti dne 01.12.2014.

čtěte více

Změna v sankcionování za umožnění výkonu nelegální práce

28.10.2014

Dne 9. září 2014 vydal Ústavní soud nález Pl. ÚS 52/13, ve kterém se vyjádřil k § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), dle kterého může být za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce uložena pokuta do 10.000.000,- Kč, nejméně však ve výši 250.000,- Kč.

čtěte více

Odmítnutí pojistného plnění z důvodu uvedení nepravdivých údajů

21.10.2014

 Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí ze dne 9.9.2014, sp. zn. 23 Cdo 1735/2014, zabýval otázkou, zda je pojišťovna oprávněna odmítnout pojistné plnění, pokud pojištěný, jemuž byl odcizen automobil, při sjednávání pojistné smlouvy uvedl nepravdivé údaje týkající se výše kupní ceny pojišťovaného vozidla a skutečnosti, zda vozidlo bylo havarované.

čtěte více

Nové Nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis)

30.09.2014

Evropský parlament a Rada vydaly dne 12.12.2012 nařízení č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis).

čtěte více

Oddlužení podnikajících fyzických osob

23.09.2014

Jak jsme Vás již dříve informovali, dne 01.01.2014 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb.), která, kromě jiného, umožňuje fyzickým osobám, které v minulosti podnikaly, řešení jejich úpadku formou oddlužení, resp. zahrnout jejich dluhy z podnikání do oddlužení.

čtěte více

Nárok rodičů dětí do 15 let na kratší pracovní dobu

02.09.2014

Dne 9. července 2014 vydal Nejvyšší soud rozsudek, sp. zn. 21 Cdo 1821/2013, ve kterém se kromě jiného vyjádřil k § 241 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dle tohoto ustanovení mají zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří pečují o dítě mladší než 15 let a další osoby zde uvedené, právo požádat o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět. Jedinou výjimkou je situace, kdy by takovéto úpravě týdenní pracovní doby bránily vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

čtěte více

Evropský příkaz k obstavení účtů

26.08.2014

 Evropský parlament a Rada dne 15.05.2014 vydali nové nařízení č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech. Nařízení se použije od 18.01.2017.

čtěte více

Možnost tzv. souběhu funkcí

05.08.2014

 

Ministerstvo spravedlnosti 11. července 2014 vydalo stanovisko, ve kterém shledává tzv. souběh funkce nepřípustný. K problematice souběhu funkcí zastáváme opačné stanovisko, tedy že tento souběh je možný, a to z následujících důvodů:

 1)

Skutečnost, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na něj ani zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) výslovně možnost souběhu funkcí neupravují, neznamená, že souběh funkcí je vyloučen. S ohledem na rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva je nutné se zaměřit na základní koncepci této soukromoprávní rekodifikace a zásady, na kterých je tato nová úprava vystavěna. Do popředí se dostává ústavně-právní zásada „co není zákonem zakázáno, je dovoleno“, s důrazem na smluvní svobodu soukromoprávních subjektů, která jim umožňuje upravit své právní poměry tak, aby odpovídaly jejich zamýšleným cílům. Souběh funkcí není žádným zákonem zakázán.

čtěte více

Ujednání o změně osoby poplatníka daně z převodu nemovitých věcí

29.07.2014

 Jak jsme vás informovali již v lednu letošního roku, na základě ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, schváleného usnesením Poslanecké sněmovny č. 379/2013 Sb., je nově možné si v kupní nebo směnné smlouvě dohodnout, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva.

čtěte více

Novela advokátního tarifu

22.07.2014

 Dnem 01.07.2014 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Novelou bylo do vyhlášky vloženo zvláštní ustanovení o náhradě nákladů ve věci soudních řízení, které byly zahájeny návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech. Současně musí být splněna podmínka, že předmětem řízení je peněžité plnění, jehož hodnota nepřevyšuje 50.000 Kč. Sazba za každý úkon právní služby je pak počítána dle tohoto zvláštního ustanovení. V ustanovení je upravena sazba tak, že z tarifní hodnoty do 10.000,- Kč činí jeden úkon právní služby částku ve výši 200,- Kč, přes 10.000,- Kč částku ve výši 300,- Kč a přes 30.000,- Kč částku ve výši 500,- Kč.

čtěte více