Client first.
Aktuality

Započtení kauce v nájemních vztazích

30.06.2015

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně posílil postavení pronajímatele, pokud jde o jeho oprávnění jednostranně započíst pohledávky pronajímatele plynoucí z nájmu bytu na nájemcem složenou jistotu (kauci).

čtěte více

Prevenční povinnost zaměstnance

23.06.2015

Zaměstnanec je v souladu s ustanovením § 249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. V případě, že hrozí škoda, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

čtěte více

Absence předžalobní výzvy a právo na náhradu nákladů řízení

16.06.2015

Už několik let platí, že aby soud žalobci v řízení o splnění povinnosti (např. v řízení o zaplacení pohledávky) přiznal náhradu nákladů řízení, je žalobce (věřitel) povinen žalovanému (dlužníkovi) nejméně sedm dnů před podáním žaloby zaslat výzvu k plnění. Pokud žalobce žalovanému předžalobní výzvu nezašle, soud žalobci náhradu nákladů řízení až na výjimky nepřizná.

čtěte více

Obsah výpovědi z pracovního poměru

09.06.2015

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví výslovně případy, kdy a jakým způsobem může být pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele.

Jednou z možností je ukončení pracovního poměru výpovědí, a právě k obsahu výpovědi se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 02.02.2015, sp. zn. 21 Cdo 1161/2013.

čtěte více

Právo na zápis akademického titulu do veřejného rejstříku

02.06.2015

Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí ze dne 28.05.2014, sp. zn. 7 Cmo 346/2013, zabýval zajímavou otázkou, zda má nositel akademického titulu právo na zápis tohoto titulu do veřejného rejstříku (tedy např. do rejstříku obchodního).

čtěte více

Východiska pro posouzení přiměřenosti smluvní pokuty

26.05.2015

Pro případ porušení smluvní povinnosti mohou smluvní strany ve smlouvě sjednat, že účastník, který tuto povinnost poruší, je zavázán zaplatit smluvní pokutu, a to bez ohledu na to, zda věřiteli vznikla škoda.

čtěte více

Konkurenční doložka dle zákoníku práce

12.05.2015

Ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce umožňuje sjednání dohody o konkurenční doložce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. K možnosti jejího sjednání a k jejím obsahovým náležitostem se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud České republiky, a to v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 506/2013.

čtěte více

Vyjádření počtu jednatelů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

05.05.2015

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, který s účinností od 01.01.2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyžaduje, aby ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným byl povinně uveden mj. údaj o počtu jednatelů. Počet jednatelů se od 01.01.2014 rovněž povinně zapisuje i do obchodního rejstříku. Společnosti s ručením omezeným proto byly v souvislosti s příchodem nového soukromého práva povinny své společenské smlouvy tomuto požadavku přizpůsobit a nechat údaj o počtu jednatelů zapsat do obchodního rejstříku.

čtěte více

Vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného

28.04.2015

Obchodní zákoník, jakož i zákon o obchodních korporacích, který od 01.01.2014 nahradil obchodní zákoník, umožňují, aby členství v družstvu zaniklo rozhodnutím představenstva družstva o vyloučení člena např. pro porušování členských povinností. Judikatura soudů dovodila, že takovým porušením povinnosti může být i opakované neplacení nájemného. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno. 

čtěte více

Nárokovost prémií a bonusů

21.04.2015

Zaměstnavatelé velmi rádi motivují zaměstnance prostřednictvím různých prémií, bonusů a dalších variabilních složek mzdy, které jsou vázány na výkon práce zaměstnance nebo na celkové ekonomické výsledky zaměstnavatele.

čtěte více