Client first.
Aktuality

Zastavení exekuce pro nemajetnost povinného a náklady exekuce

25.08.2015

Podle ust. § 89 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, platí, že pokud se exekuce zastavuje pro nemajetnost povinného, hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný, tj. věřitel. Výše paušální náhrady nákladů exekuce je ze zákona stanovena na částku 3.500,- Kč.

čtěte více

Nový státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy zaměstnanců

18.08.2015

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zavádějící možnost státu přispět zaměstnavatelům nacházejícím se v těžkém období na mzdy zaměstnanců, aby zaměstnanci nemuseli být propuštěni. Novela zákona o zaměstnanosti nabude účinnosti dne 01.10.2015.

čtěte více

Nakládání s daty zaměstnavatele a ukončení pracovního poměru

11.08.2015

Poruší-li zaměstnanec povinnosti vztahující se k jím vykonávané práci, je zaměstnavatel podle míry závažnosti porušení povinností oprávněn ukončit pracovní poměr buď formou výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru.

čtěte více

Způsob jednání za společnost a obchodní rejstřík

04.08.2015

Podle přechodných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, který s účinností od 1. ledna 2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platí, že k 1. lednu 2014 došlo ze zákona ke zrušení těch ustanovení společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích (tj. takovými ustanoveními, od kterých se nelze odchýlit).

čtěte více

Zápis způsobu podepisování do obchodního rejstříku

28.07.2015

Řada společností s ručením omezeným má ve svých zakladatelských listinách nebo společenských smlouvách upraven i způsob podepisování jednatelů za společnost, který může znít např. následovně: „Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí společně dva jednatelé svůj podpis.“   

čtěte více

Organizační změna a výpověď

21.07.2015

V minulosti jsme Vás informovali o tom, jakým způsobem má být v rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně určen okruh nadbytečných zaměstnanců.

Tentokrát se budeme níže zabývat rozhodnutím Nejvyššího soudu (sp. zn. 21 Cdo 695/2014), ve kterém se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce existence organizační změny.

Dle názoru Nejvyššího soudu se jedná o rozhodnutí o organizační změně v případě, že sleduje změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení nebo snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivno

čtěte více

Stanovisko ke splatnosti mzdy

14.07.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 21 Cdo 403/2014) vyjádřil k otázce prodlení zaměstnavatele se splněním povinnosti poskytnout zaměstnanci mzdu, plat nebo jejich náhradu, a to ve vztahu k úrokům z prodlení.

čtěte více

Hodnocení intenzity porušení povinnosti ze strany zaměstnance

07.07.2015

Jak jsme již informovali v minulosti, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví výslovně případy, kdy a jakým způsobem může dojít k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

čtěte více

Započtení kauce v nájemních vztazích

30.06.2015

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně posílil postavení pronajímatele, pokud jde o jeho oprávnění jednostranně započíst pohledávky pronajímatele plynoucí z nájmu bytu na nájemcem složenou jistotu (kauci).

čtěte více

Prevenční povinnost zaměstnance

23.06.2015

Zaměstnanec je v souladu s ustanovením § 249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. V případě, že hrozí škoda, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

čtěte více