Client first.
Aktuality

Rozhodnutí Ústavního soudu o EET

02.01.2018

Ústavní soud rozhodl dne 12.12.2017 nálezem sp. zn. Pl. ÚS 26/16 o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Zákon nebyl zrušen, nicméně Ústavní soud přistoupil ke zrušení některých jeho dílčích ustanovení. Nález lze shrnout tak, že se nic nezmění pro ty skupiny podnikatelů, pro něž již EET začala platit. Podnikatelé, pro které měla teprve nastat, ji ovšem prozatím nebudou muset zavádět.

čtěte více

Evidence skutečných majitelů právnických osob

27.12.2017

Od 1. ledna 2018 bude spuštěna tzv. Evidence skutečných majitelů právnických osob. Jedná se o neveřejnou evidenci, kterou budou vést rejstříkové soudy paralelně k ostatním veřejným rejstříkům (obchodní rejstřík atd.).

čtěte více

Novela stavebního zákona

05.12.2017

K 1. lednu 2018 nabyde účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který přináší rozsáhlé změny stavebního zákona (183/2006 Sb.). Kromě toho se mění i 44 dalších souvisejících předpisů.

čtěte více

Lepší dobytnost pohledávek SVJ

14.11.2017

Dne 1. prosince 2017 nabyde účinnosti novela občanského soudního řádu, insolvenčního zákona a zákona o veřejných dražbách, která má za cíl výrazně zvýšit šance SVJ na vymožení pohledávek od dlužících vlastníků, jejichž jednotka je v rámci exekuce, insolvence či dražby prodávána.

čtěte více

Nové skutkové podstaty v zákoně o inspekci práce

24.10.2017

Již dříve jsme informovali o některých změnách v zákoně o zaměstnanosti (viz http://www.baroch-sobota.cz/nova-evidence-nahradniho-plneni), které přinesl zákon č. 206/2017 Sb. Tímto zákonem se mění i další zákony, kromě jiného i zákoník práce a zákon o inspekci práce.

čtěte více

Výměna výtahů a SVJ

17.10.2017

Nejvyšší soud se ve svém usnesení ze dne 27.06.2017, sp. zn. 26 Cdo 2657/2016, zabýval otázkou, zda je ve světle § 1209 odst. 1 občanského zákoníku výměna výtahů v domě dostatečně zásadní otázkou, aby byl dán „důležitý důvod“ pro přezkum usnesení shromáždění SVJ, které o ní rozhodovalo.

čtěte více

Fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou

10.10.2017

Zákoník práce ve svém ustanovení § 39 odst. 5 stanoví, že sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4 téhož ustanovení (např. sjednání pracovního poměru na dobu delší než 3 roky), a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 2 až 4 zákoníku práce, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

03.10.2017

Dne 01.01.2018 vstupuje v účinnost novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., na základě které dojde ke zvýšení minimální mzdy, a to z dosavadní výše 11.000,- Kč na 12.200,- Kč. Základní výše hodinové minimální mzdy pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou, jejichž stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně, bude nově činit 73,20 Kč namísto 66,00 Kč za hodinu. V případě zaměstnanců, u nichž délka stanovené týdenní pracovní doby činí 37,5 hodiny týdně, bude hodinová minimální mzda činit 78,10 Kč.

čtěte více

Novela procesních předpisů

26.09.2017

Od 30. září 2017 nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o soudních poplatcích, obsažená v zákoně č. 296/2017 Sb. Tato novela zavádí řadu novinek, změn i menších úprav, přičemž jejím hlavním cílem je odlehčit Nejvyššímu soudu, zpracovávajícímu agendu dovolání.

čtěte více

Prohlášení vlastníka vs. stavební povolení

19.09.2017

Vlastnické právo k jednotkám se do katastru nemovitostí zapisuje na základě tzv. prohlášení vlastníka, což je dokument tvořený vlastníkem nemovitosti, který neprochází kontrolou stavebních úřadů. Může se proto stát, že to, co uvede vlastník v prohlášení, nemusí odpovídat stavebnímu povolení, resp. kolaudaci.

Nejvyšší soud řešil v nedávné době otázku, zda je možné převést vlastnické právo k jednotce, která je zapsaná v katastru nemovitostí na základě prohlášení vlastníka, které neodpovídá stavebnímu povolen

čtěte více