Client first.
Aktuality

Daň z převodu nemovitostí

17.09.2019

Jádrem sporu mezi žalobcem a žalovaným bylo, zda základ daně z nabytí nemovitých věcí zahrnuje rovněž odpovídající částku DPH.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 3 Afs 106/2017-90 ze dne 30.05.2019 konstatoval, že podstatou daně z převodu nemovitostí je zdanění hodnoty převáděné nemovitosti a převodcem dosaženého finančního výnosu z prodeje nemovitosti. Zdůraznil tak, že za součást finančního výnosu převodce nelze považovat zákonné DPH, jež vázne na kupní ceně nemovitosti. Zahrnutí DPH do základ

čtěte více

Nárok na existující smluvní pokutu v případě zániku závazku rozvazovací podmínkou

03.09.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn.: 23 Cdo 2615/2018, ze dne 29.05.2019 konstatoval názor, že dojde-li k zániku závazku v důsledku splnění rozvazovací podmínky, nezaniká již existující právo na smluvní pokutu.

čtěte více

Doručování v případě odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance

27.08.2019

Jednou ze zákonem stanovených podmínek platnosti odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance (mimo písemné formy odvolání z pracovního místa) je v souladu s § 334 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, nutnost doručení tohoto právního jednání do vlastních rukou vedoucího zaměstnance.

čtěte více

Odstupné u pracovních poměrů na dobu určitou a neurčitou

13.08.2019

Otázka, jestli diskriminaci představuje vyšší odstupné pro zaměstnance s pracovním poměrem na dobu neurčitou než pro zaměstnance pracující na dobu určitou, byla španělským Nejvyšším soudem předložena k rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropské unie.

čtěte více

Mediace

30.07.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 23.04.2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019 konstatoval v souvislostí s nařízenou mediací názor, že pokud je účastníkům soudem nařízeno první setkání se zapsanou osobou mediátora, a zároveň se jej zúčastní, není tím samotná mediace ještě zahájena. Je zahájena až podpisem mediační dohody, tzv. smlouvy o provedení mediace. K uzavření této smlouvy se zpravidla přistupuje při prvním setkání s mediátorem, i přesto se však tak nemusí stát. První setkání s mediátorem

čtěte více

Rozdělení spoluvlastnictví

16.07.2019

Žalobce se vůči žalovanému domáhal vypořádání spoluvlastnictví na pozemku, jehož součástí byl rodinný dům. Každý z účastníků vlastnil spoluvlastnický podíl o velikosti ideální jedné poloviny. Spoluvlastnictví se dle zákonné dikce vypořádá buď rozdělením věci, prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, či převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu.

čtěte více

Novela Insolvenčního zákona

02.07.2019

Dne 01.06.2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“), která se zejména dotýká změny podmínek oddlužení fyzických osob.

čtěte více

Výklad konkurenční doložky Ústavním soudem

18.06.2019

Ústavní soud dne 2. 5. 2019 rozhodl nálezem sp. zn. II. ÚS 3101/18 o ústavní stížnosti v případu, kde společnost žalovala bývalého zaměstnance ve věci porušení sjednané konkurenční doložky. Zaměstnanec se zavázal po dobu jednoho roku od ukončení pracovního poměru zdržet výdělečné činnosti, která by pro zaměstnavatele měla soutěžní povahu. Následně bývalý zaměstnanec konkurenční doložku porušil tím, že pracoval 4 dny u zaměstnavatele, který pro žalující společnost představoval přímého konkurenta.

čtěte více

Výpověď nájmu bytu

04.06.2019

Pronajímatel bytu dal nájemci výpověď z nájmu podle §2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), z důvodu hrubého porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, které spočívalo v tom, že nájemce v bytě nebydlí a přenechal jej bez souhlasu pronajímatele do podnájmu dalším osobám a tito podnájemci současně negativně rušili ostatní obyvatele domu.

čtěte více

Novela občanského zákoníku související se zákonným předkupním právem spoluvlastníků

21.05.2019

Znovuzavedení časově neomezeného zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí účinné od 01.01.2018 vedlo k praktickým problémům zejména ve vztahu k převedení vlastnického práva garážových stání, pozemků a sklepů nacházející se ve spoluvlastnictví všech vlastníků bytových jednotek v budově.

čtěte více