Client first.
Aktuality

Odvolatelnost vedoucího zaměstnance

12.03.2019

(Pro účely tohoto článku se zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce rozumí jen „zákoník práce“)

Zastává-li zaměstnanec podle sjednaného druhu práce vedoucí pracovní místo dle §73 odst. 3 zákoníku práce, muže se zaměstnavatelem v souladu §73 odst. 2 zákoníku práce dohodnout na tom, že ho bude zaměstnavatel oprávněn z tohoto pracovního místa odvolat, či se ho může zaměstnanec sám vzdát.

Nejvyšší soud v souvislosti s tímto ve svém rozhodnutí č. 21 Cdo 1073/2017 konstatoval, že je možno se od výše zmíněné úpravy

čtěte více

Náhrada mzdy již od prvního dne nemoci zaměstnance

19.02.2019

Novela zákoníku práce, která nabyde účinnosti 1. července roku 2019, ruší třídenní „karenční dobu“, během které zaměstnanci nedostávali v případě dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „nemoc“) náhradu mzdy. Nově budou zaměstnanci od zaměstnavatele dostávat 60 procent denního vyměřovacího základu od prvního do čtrnáctého dne nemoci.

Systém poskytování nemocenské od patnáctého dne nemoci zůstává nezměněný.

čtěte více

Vypořádací podíl v bytovém družstvu

05.02.2019

Nejvyšší soud rozhodl ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 51678/2017 ze dne 29. března 2018 ve věci týkající se určení výše vypořádacího podílu v bytovém družstvu.

čtěte více

Shareholder Agreements

15.01.2019

Asociace Warwick Legal Network vydala publikaci "Shareholder Agreements".  Jedná se o srovnávací příručku, která obsahuje náhled do právní úpravy společenské smlouvy v 17 různých státech. Kniha je výsledkem týmové práce členských advokátních kanceláří Warwick Legal Network, z nichž za Českou republiku přispěla naše kancelář.   

čtěte více

Manželské majetkové právo po 29. lednu 2019

18.12.2018

Po 29. lednu 2019 nabyde účinnosti nové nařízení Rady (EU) 2016/1103 o majetkových poměrech manželů, které oproti nynější úpravě manželského majetkového práva s mezinárodním prvkem na základě zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém zakládá určité změny.

čtěte více

Evidence skutečných majitelů právnických osob

20.11.2018

Novinkou v této oblasti je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/843, kterou se mění čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz. Tato směrnice ukládá, aby členské státy do 10. ledna 2020 umožnily přístup k informacím o skutečných majitelích jakékoli osobě z široké veřejnosti. Dále by centrální registry členských států měly být propojeny celoevropsky do 10. března 2021.

čtěte více

Konference WLN – Raleigh, Severní Karolína, USA

23.10.2018

Ve dnech 20. – 22. 9. 2018 se uskutečnila další konference Warwick Legal Network (WLN). Hostitelskou advokátní kanceláří byla tentokrát Morningstar Law Group ve městě Raleigh, stát Severní Karolína, USA. Za naši advokátní kancelář jakožto člena WLN se konference zúčastnila partnerka kanceláře Andrea Krásná.

čtěte více

Odpovědnost realitní kanceláře za neplatnou smlouvu

10.10.2018

Nejvyšší soud rozhodl ve svém nedávném rozsudku ze dne 28.06.2018, sp. zn. 25 Cdo 5007/2016, dosud neřešenou otázku, zda realitní kancelář odpovídá stranám kupní smlouvy za škodu, která jim byla způsobena neplatností této smlouvy, když tuto smlouvu připravil advokát, který pracoval pro realitní kancelář. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že realitní kancelář je odpovědná za škodu. Důležité je přitom i to, že žalobce byl v daném případě kupující, se kterým realitní kancelář neměla uzavřenu smlouvu o zprostředko

čtěte více

LEGAL 500

01.10.2018

Naše kancelář jako člen Warwick Legal Network je potěšena, že tato mezinárodní asociace je uvedena ve své kategorii mezi předními v Legal 500.

Legal 500 je čelný vydavatel analýz právních firem napříč celým světem.

http://www.legal500.com/assets/pages/networks/wln/approach.html  

čtěte více

Ústavní soud zrušil tzv. druhou restituční tečku

07.08.2018

Ústavní soud rozhodl svým nálezem ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 o zrušení novely zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě), která měla s účinností od 01.07.2018 ukončit možnost restitucí zemědělské půdy odňaté v době minulého režimu naturální formou, tj. přidělením pozemku. V důsledku toho měla nadále existovat již jen možnost finanční kompenzace za odňatý zemědělský majetek. Novela dále předpokládala, že po uplynutí lhůty 10 let již nebude možné podat ani žádost o tuto peněžitou náhradu. Tím mělo dojít v roce 2028 k uzavření restitucí zemědělského majetku (tzv. restituční tečka).

čtěte více