Client first.
Aktuality

Náhrady cestujícím v letecké dopravě.

22.10.2019

Soudní dvůr Evropské Unie svým rozsudkem ze dne 10.07.2019, sp. zn.: C-163/18 – HQ, IP, JO v. Aegean Airlines SA rozhodl, že cestující, který má podle směrnice 90/314/EHS právo se obrátit na organizátora souborných služeb, aby mu byla proplacena pořizovací cena letenky v případě neuskutečněného zájezdu, se nemůže domáhat náhrady pořizovací ceny letenky od provozujícího leteckého dopravce na základě zmíněného nařízení, a to ani v případě, že se organizátor souborných služeb dostal do platební neschopnosti.

čtěte více

Předkupní právo dle §3056 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

15.10.2019

V projednávaném případě byla žalobkyně výlučnou vlastnicí pozemku s tím, že žalovaný byl vlastníkem podílu o velikosti 92/183 na stavbě, která se na pozemku nacházela. Zbylými spoluvlastníky byly třetí osoby. Podíl na stavbě žalovaný nabyl na základě dvou kupních smluv od předešlých vlastníků podílu. Žalobkyně se domáhala nahrazení projevu vůle– uzavření kupní smlouvy z titulu předkupního práva dle přechodných ustanovení §3056 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Předmětný spor byl projednán Nejvyšším soudem České republiky.

čtěte více

Konference WLN v Lisabonu

04.10.2019

Zúčastnili jsme se konference Warwick Legal Network (WLN), která se ve dnech 19. a 20. září 2019 konala v hlavním městě Portugalska. Za naši advokátní kancelář se konferenci v Lisabonu účastnila Andrea Krásná. Konference byla zahájena setkáním delegátů z členských advokátních kanceláří WLN na slavnostní recepci v hostitelské kanceláři VSA - Vaz Serra & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL. Pracovní program konference se týkal obchodních transakcí ve sportu.

Příští konference se bude konat na jaře 20

čtěte více

M&A ve zdravotnictví

01.10.2019

30.9.2019 byla úspěšně dokončena M&A transakce, při které naši klienti prodali kliniku za kupní cenu dosahující 700 mil. Kč (ca. 27 mil. EUR). Naše advokátní kancelář poskytovala prodávajícím veškeré právní služby související s prodejem.

čtěte více

Daň z převodu nemovitostí

17.09.2019

Jádrem sporu mezi žalobcem a žalovaným bylo, zda základ daně z nabytí nemovitých věcí zahrnuje rovněž odpovídající částku DPH.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 3 Afs 106/2017-90 ze dne 30.05.2019 konstatoval, že podstatou daně z převodu nemovitostí je zdanění hodnoty převáděné nemovitosti a převodcem dosaženého finančního výnosu z prodeje nemovitosti. Zdůraznil tak, že za součást finančního výnosu převodce nelze považovat zákonné DPH, jež vázne na kupní ceně nemovitosti. Zahrnutí DPH do základ

čtěte více

Nárok na existující smluvní pokutu v případě zániku závazku rozvazovací podmínkou

03.09.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn.: 23 Cdo 2615/2018, ze dne 29.05.2019 konstatoval názor, že dojde-li k zániku závazku v důsledku splnění rozvazovací podmínky, nezaniká již existující právo na smluvní pokutu.

čtěte více

Doručování v případě odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance

27.08.2019

Jednou ze zákonem stanovených podmínek platnosti odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance (mimo písemné formy odvolání z pracovního místa) je v souladu s § 334 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, nutnost doručení tohoto právního jednání do vlastních rukou vedoucího zaměstnance.

čtěte více

Odstupné u pracovních poměrů na dobu určitou a neurčitou

13.08.2019

Otázka, jestli diskriminaci představuje vyšší odstupné pro zaměstnance s pracovním poměrem na dobu neurčitou než pro zaměstnance pracující na dobu určitou, byla španělským Nejvyšším soudem předložena k rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropské unie.

čtěte více

Mediace

30.07.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 23.04.2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019 konstatoval v souvislostí s nařízenou mediací názor, že pokud je účastníkům soudem nařízeno první setkání se zapsanou osobou mediátora, a zároveň se jej zúčastní, není tím samotná mediace ještě zahájena. Je zahájena až podpisem mediační dohody, tzv. smlouvy o provedení mediace. K uzavření této smlouvy se zpravidla přistupuje při prvním setkání s mediátorem, i přesto se však tak nemusí stát. První setkání s mediátorem

čtěte více

Rozdělení spoluvlastnictví

16.07.2019

Žalobce se vůči žalovanému domáhal vypořádání spoluvlastnictví na pozemku, jehož součástí byl rodinný dům. Každý z účastníků vlastnil spoluvlastnický podíl o velikosti ideální jedné poloviny. Spoluvlastnictví se dle zákonné dikce vypořádá buď rozdělením věci, prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, či převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu.

čtěte více