Client first.

Nefinanční informace

20.12.2016

Od 1. ledna 2017 přibyde velkým firmám nová povinnost spojená s jejich účetnictvím – povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace (jinak též „nefinanční reporting“).

Nefinančními informacemi se rozumí informace týkající se otázek:

a) životního prostředí,

b) sociálních a zaměstnaneckých,

c) respektování lidských práv a

d) boje proti korupci a úplatkařství.

Cílem nové regulace je dosáhnout vyšší úrovně transparentnosti sociálních a environmetálních informací poskytovaných podniky ve všech odvětvích. Pravidelné reportování by firmám mělo usnadnit identifikování rizik udržitelnosti a vést ke zvýšení jejich důvěry investorů a spotřebitelů.

Uvedení nefinančních informací může být buď součástí výroční zprávy, nebo může být provedeno formou samostatné zprávy, která však musí být veřejně přístupná na internetu. Vypracování a uveřejnění nefinančních informací budou kontrolovat auditoři.

Povinnost uvádět nefinanční informace budou mít velké účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi a jsou zároveň subjektem veřejného zájmu, a které zároveň překročí kritérium 500 zaměstnanců v průběhu účetního období.

Jedná se o celoevropskou regulaci, zakotvenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU. Členské státy mají povinnost implementovat tuto směrnici do 6. prosince 2016 s účinností od 1. ledna 2017. Česká republika první termín již nestihne, neboť příslušná novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byla teprve dne 15. prosince předložena k podpisu prezidentovi. Účinnost k 1. lednu 2017 však podle všeho bude dodržena.