Client first.
Aktuality

Běžná údržba a drobné opravy bytu

19.01.2016

Ve Sbírce zákonů bylo vydáno nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. lednu 2016 a nahrazuje právní úpravu, která byla v minulosti obsažena v nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které bylo v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku zrušeno k 1. lednu 2014.  Nařízení vlády stanoví, v jakém rozsahu je nájemce povinen provádět běžnou údržbu a drobné opravy a nést náklady s tím spojené.

čtěte více

Zdanění nemovitých věcí

05.01.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), která přináší změny v oblasti zdanění nemovitých věcí a osvobození od daně.

čtěte více

Povinnost obstarat si průkaz energetické náročnosti budov

22.12.2015

Vzhledem k tomu, že od 01.01.2016 dochází k rozšíření povinnosti pro vlastníka budovy opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz ENB“) i na případy nájmu ucelené části budovy či nájem jednotky, shrnujeme tuto problematiku následovně:

čtěte více

Nepoužívání oděvu určeného zaměstnavatelem

08.12.2015

Nejvyšší soud České republiky se nedávno zabýval otázkou (rozsudek ze dne 25.06.2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014), zda lze za porušení povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci považovat i to, že zaměstnanec nepoužívá při práci oděv určený zaměstnavatelem.

čtěte více

Lhůta pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení

01.12.2015

Insolvenční zákon stanoví, že přihlášky pohledávek mohou být do insolvenčního řízení přihlášeny jen do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku; k později podaným přihláškám se nepřihlíží. Pro počátek běhu této lhůty je přitom rozhodující datum, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

čtěte více

Nový zákon o veřejných zakázkách

24.11.2015

Do Poslanecké sněmovny byl postoupen vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který by měl nahradit zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tímto zákonem mají být do právního řádu České republiky promítnuty nové evropské směrnice v oblasti zadávacího procesu veřejných zakázek.

čtěte více

Novela zákona o přestupcích

17.11.2015

Dne 1. října 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

čtěte více

Doručování písemností zaměstnancům

10.11.2015

Písemnosti, které zaměstnavatel doručuje zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je zaměstnavatel povinen zasílat na „poslední adresu zaměstnance, která je mu známa“.

čtěte více

Sjednání ručitelského závazku

03.11.2015

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 18.08.2015, sp. zn. 23 Cdo 1292/2015, zabýval otázkou, zda je možno ručitelský závazek platně sjednat i tehdy, je-li ručitelské prohlášení obsaženo ve všeobecných obchodních podmínkách.

čtěte více

Novela občanského zákoníku

27.10.2015

Vláda na svém zasedání dne 5. října 2015 schválila návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Cílem novely je odstranit nejzávažnější konfliktní situace, které vznikají při používání nového občanského zákoníku v praxi.

Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí, zavedení veřejné evidence svěřenských fondů, možnost prodloužení lhůty pro posouzení svéprávnosti ze tří na pět let a zrušení požadavk

čtěte více