Client first.
Aktuality

Ručení kupujícího za daň z nabytí nemovitých věcí

10.03.2015

Jak jsme již informovali v minulosti, smluvní strany kupní nebo směnné smlouvy mají od 01.01.2014 možnost si ve smlouvě sjednat, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva, tj. kupující.

čtěte více

Audionahrávka jako důkaz v pracovněprávním sporu

03.03.2015

Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí (II. ÚS 1774/14) vyjádřil k posuzování přípustnosti záznamu hovoru fyzických osob jako důkazu před soudy.

čtěte více

Změny v evidenci a hlášení pracovních úrazů

17.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen „nařízení vlády“), kterou došlo k celé řadě změn v oblasti evidence a hlášení pracovních úrazů.

čtěte více

Nové sankce za porušení povinností v oblasti zaměstnanosti

03.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Tato novela zavedla kromě jiného změny v oblasti správních deliktů a sankcí za ně v oblasti zaměstnanosti.

čtěte více

Novinky v zákoně o dani z přidané hodnoty

27.01.2015

Na základě zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mimo jiné mění též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byla s účinností ode dne 01.01.2015 zavedena nová sazba daně z přidané hodnoty – tzv. druhá snížená sazba ve výši 10 %. Této sazbě podléhá např. kojenecká výživa, potraviny pro malé děti, léky nebo knihy.

čtěte více

Zesílení ochrany práv duševního vlastnictví

20.01.2015

Dne 01.01.2015 nabyl účinnosti zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

čtěte více

Zavedení sankce za porušení povinnosti mít kopie dokladů na pracovišti

13.01.2015

Podle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je zaměstnavatel povinen mít v místě pracoviště uschovány kopie dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu.

čtěte více

Nařízení o dědictví

06.01.2015

Evropský parlament a Rada vydaly dne 04.07.2012 nařízení č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (dále jen „nařízení o dědictví“). Toto nařízení se použije na dědictví osob, které zemřou 17.08.2015 nebo později.

čtěte více

Okruh osob, které jsou povinny se správcem daně komunikovat elektronicky, se od 01.01.2015 rozšíří

30.12.2014

Novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, která nabývá účinnosti dne 01.01.2015, se rozšiřuje počet daňových subjektů, které jsou povinny se správcem daně komunikovat elektronicky.

čtěte více

Zvýšení základní sazby minimální mzdy

23.12.2014

Vláda České republiky přijala nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

čtěte více