Client first.

Jmenování opatrovníka s.r.o.

12.07.2016

V případě smrti jednatele, jeho odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, je valná hromada povinna zvolit do jednoho měsíce nového jednatele.

Pokud nový jednatel není ve výše uvedené lhůtě zvolen, může na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jmenovat jednatele soud. Může tak ale učinit pouze na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

Není-li návrh na jmenování chybějícího jednatele podán, anebo není-li podanému návrhu vyhověno, může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

Dle názoru Nejvyššího soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.04.2016, sp.zn. 29 Cdo 3899/2015) výše uvedená úprava obsažená v zákoně o obchodních korporacích ale nebrání tomu, aby soud, dospěje-li k závěru, že takové opatření je s ohledem na poměry konkrétní společnosti vhodnější, jmenoval společnosti opatrovníka podle ustanovení § 165 odst. 1 občanského zákoníku (místo aby společnost zrušil a nařídil její likvidaci).

Jedná se přitom o opatření dočasné povahy, kdy jakmile bude zvolen nový jednatel (přičemž valnou hromadu může svolat i opatrovník), funkce opatrovníka bez dalšího (aniž by o tom musel rozhodovat soud) zanikne.

Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že institut opatrovníka neslouží k řešení sporů mezi společníky, nýbrž je nástrojem ochrany zájmů dotčené obchodní společnosti, resp. veřejného zájmu.