Client first.

Registr smluv

10.05.2016

Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti zcela nový zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. Smyslem tohoto nového zákona je uveřejňování smluv, na jejichž základě se nakládá s veřejným majetkem. Za tím účelem bude zřízen centrální registr smluv spravovaný Ministerstvem vnitra.

Smlouvy, kterých se povinnost zveřejnění týká, jsou všechny ty, jejichž stranou je některý veřejnoprávní subjekt, zejména např. stát (resp. jeho organizační složky), územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (např. školy, nemocnice apod.) či právnické osoby s většinovou majetkovou účastí státu. Povinnost zaslat smlouvu správci registru ke zveřejnění mají zúčastněné veřejnoprávní subjekty, ale může tak učinit i druhá strana, tj. soukromý dodavatel (za použití zvláštního formuláře prostřednictvím datové schránky). Zákon se vztahuje na smlouvy uzavřené od 1. července 2016 a případně na starší smlouvy, pokud budou po tomto datu měněny. Důležitou výjimkou z povinnosti zveřejňování jsou smlouvy, u kterých výše hodnoty jejich předmětu nepřevyšuje 50.000,- Kč bez DPH.

Dokud nebude smlouva řádně zveřejněna, nemůže nabýt účinnosti. Nebude-li zveřejněna ani do tří měsíců od uzavření, bude dokonce ze zákona zrušena od počátku. Tyto sankce se však uplatní až rok po účinnosti zákona, tj. teprve od 1. července 2017.

Na okraj lze uvést, že již nyní ukládá zákon o veřejných zakázkách veřejnoprávním subjektům obdobnou povinnost zveřejňovat smlouvy. Nový zákon o registru smluv bude však přísnější, jelikož se bude vztahovat na širší okruh smluv a zejména nově stanoví sankci neúčinnosti, resp. neplatnosti za jejich nezveřejnění.