Client first.

Odměna z dohody o pracovní činnosti

15.09.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí ze dne 14.05.2015, sp. zn. 21 Cdo 918/2014, vyjádřil k otázce absence sjednání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti.

Dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, musí být v dohodě o pracovní činnosti uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Pokud by dohoda některou z uvedených náležitostí neobsahovala, byla by pro rozpor se zákonem neplatná.

Podstatnou náležitostí dohody ale není sjednání výše odměny. Na druhou stranu zákoník práce stanoví, že výše odměny a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o pracovní činnosti.

Dle názoru Nejvyššího soudu České republiky absence sjednání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti nemá za následek neplatnost této dohody. Výše odměny ale nesmí být sjednána v jiné dohodě (smlouvě) uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud by taková jiná dohoda (smlouva) byla uzavřena, byla by neplatná a zaměstnanci by v případě, že by se její neplatnosti dovolal, náležela odměna ve výši sjednané v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovené vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo ve výši zaměstnanci jednostranně určené zaměstnavatelem.