Client first.

Zánik služebnosti

29.09.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 22 Cdo 3732/2014) vyjádřil k otázce zrušení služebnosti pro změnu poměrů vyvolanou vlastníkem služebného pozemku.

V souladu s ust. § 1299 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti, pokud došlo k trvalé změně, která vyvolává hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby.

V případě, že vlastník služebného pozemku vytvoří stav, který brání výkonu služebnosti, jedná se dle názoru Nejvyššího soudu o stav protiprávní a oprávněný se může domáhat jeho odstranění. Pokud ale v důsledku takto vytvořeného stavu nemůže oprávněný služebnost vykonávat, nemůže se jednat o změnu poměrů, která by umožňovala žalovat na zrušení služebnosti dle výše uvedeného ust. § 1299 odst. 2 občanského zákoníku.

Oprávněná osoba, která své právo nemůže v důsledku vytvoření takové překážky vykonávat, musí své právo uplatnit v promlčecí době u soudu. Kdyby tak neučinila, mohlo by dojít k promlčení služebnosti.