Client first.

Úraz při cestě do závodní jídelny

13.10.2015

Dle zákoníku práce se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Lze tak úraz, který se zaměstnanci stal při cestě do / z jídelny, považovat za pracovní úraz?

Jako problematické se zde může jevit především posouzení, zda se v případě úrazu utrpěného při cestě do / z jídelny jedná o úraz utrpěný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Samotné stravování není úkonem přímo souvisejícím s plněním pracovních úkolů, cesta k němu a zpět však dle judikatury takovým úkonem být může a úraz, který se na cestě přihodí, tak může být posouzen jako pracovní úraz.

Klíčová je zde přitom skutečnost, kde se daný úraz přihodil – zda v objektu zaměstnavatele či nikoliv. Objektem zaměstnavatele se zde rozumí prostory (budovy, prostranství) ve sféře dispozice zaměstnavatele, kde je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pokud tak zaměstnanec utrpí úraz v pracovní době při cestě do/z jídelny a cesta je konána v objektu zaměstnavatele, v němž je povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele, jedná se o úkon přímo související s plněním pracovních úkolů a daný úraz je pracovním úrazem. Utrpí-li ale zaměstnanec úraz mimo rámec těchto prostor, nejedná se o pracovní úraz, přičemž není z tohoto hlediska významné, že cesta po veřejném prostranství byla k místu stravování jediným možným přístupem.