Client first.

Technické normy ve stavebnictví

22.09.2015

Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platí, že pokud stavební zákon nebo právní předpisy, které provádějí stavební zákon, odkazují na technické normy ČSN / ČSN EN (tzv. technické normy ve stavebnictví), musí být tyto technické normy bezplatně veřejně přístupné. Ve svém nedávném rozsudku to potvrdil i Nejvyšší správní soud (rozsudek č.j. 1 As 162/2014-63 ze dne 28.05.2015).

Nejvyšší správní soud se v posuzované věci zabýval situací, kdy žadatel požádal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o bezplatné poskytnutí úplného znění technické normy ve stavebnictví na základě žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádosti však nebylo vyhověno z důvodu, že technické normy mají být podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, poskytovány za úplatu.

Nejvyšší správní soud se s tímto odůvodněním neztotožnil a uvedl, že Úřad pro technickou normalizaci je povinen zajistit, aby technické normy ve stavebnictví byly v souladu se stavebním zákonem veřejnosti poskytovány bezplatně. Způsob, jakým toho Úřad dosáhne (zda technické normy ve stavebnictví zveřejní na svých internetových stránkách nebo je bude poskytovat na základě individuálních žádostí podaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím), je přitom na volbě Úřadu.