Client first.

Nové skutkové podstaty v zákoně o inspekci práce

24.10.2017

Již dříve jsme informovali o některých změnách v zákoně o zaměstnanosti (viz http://www.baroch-sobota.cz/nova-evidence-nahradniho-plneni), které přinesl zákon č. 206/2017 Sb. Tímto zákonem se mění i další zákony, kromě jiného i zákoník práce a zákon o inspekci práce.

Pokud jde o zákoník práce, novela zavedla s účinností od 29.07.2017 nové ustanovení § 307b upravující povinnosti agentury práce a uživatele v souvislosti s dočasným přidělením zaměstnance agentury práce k uživateli. Dle tohoto ustanovení jsou agentura práce a uživatel povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo u něhož konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

V souvislosti se zavedením výše uvedeného ustanovení v zákoníku práce došlo i k úpravě přestupků a správních deliktů v zákoně o inspekci práce, kdy tyto byly mimo jiné rozšířeny o sankci za porušení nového ustanovení § 307b zákoníku práce. V případě porušení této povinnosti hrozí pokuta až do výše 1.000.000,- Kč.

Novela dále zavádí nově přestupky (správní delikty) na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců, neboť zákon o inspekci práce až dosud neobsahoval skutkové podstaty přestupků a správních deliktů porušení ustanovení § 316 odst. 2 až 4 zákoníku práce. V tomto ustanovení zákoníku práce jsou upraveny zejména právo zaměstnance na soukromí, meze výkonu práva kontroly ze strany zaměstnavatele a dále zde jsou upraveny podmínky získávání informací od zaměstnanců. Za přestupky a správní delikty porušení povinností v § 316 odst. 2 a 4 zákoníku práce lze uložit pokutu ve výši až 1.000.000 Kč a za nesplnění informační povinnosti o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce potom pokutu ve výši až 100.000,- Kč.