Client first.

Změny v evidenci a hlášení pracovních úrazů

17.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen „nařízení vlády“), kterou došlo k celé řadě změn v oblasti evidence a hlášení pracovních úrazů.

Nově tak například musí být v evidenci úrazů v knize úrazů i v záznamu o úrazu specifikován druh zranění a zraněných částí těla pomocí příslušného kódu podle nové přílohy č. 3 nařízení vlády. V knize úrazů bude muset být dále nově uváděn i popis úrazového děje.

Pokud jde o změny v hlášení úrazů, jednou z novinek je, že zaměstnavatel již není povinen bez zbytečného odkladu ohlašovat pracovní úraz zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. Povinnost zaslat pojišťovně záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc je ale zachována.