Client first.

Zavedení sankce za porušení povinnosti mít kopie dokladů na pracovišti

13.01.2015

Podle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je zaměstnavatel povinen mít v místě pracoviště uschovány kopie dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu.

 Nesplnění této povinnosti nebylo dosud nikterak sankcionováno. To však mění novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 01.01.2015 a která stanoví, že porušení této povinnosti je přestupkem (správním deliktem), za který může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

 Splnění této povinnosti se nevyžaduje, pokud zaměstnavatel splnil povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění.